100 % udziałów w sp. z o.o. - część I

Odpowiedzi udzieliła: Renata Guza

100 % udziałów w sp. z o.o. to pełna władza, swoboda wyborów, niezależność... Ale także koszty ZUS. Nie wiedziałeś? Nikt nie powiedział? Tak bywa. My uświadamiamy, przestrzegamy, informujemy o obowiązkach.

Jednoosobowy wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zgodnie z przepisami ZUS, jest traktowany jak osoba prowadząca działalność gospodarczą. I taki byt prawny rodzi określone obowiązki względem ZUS. Są to obowiązki dokumentacyjne, ale także niestety obciążenia finansowe. Jest to szczególnie dotkliwe dla firm na starcie, o niskich dochodach, a także często na początku działalności: ze stratą.

Spotykamy się często z sytuacją, że przedsiębiorcy nie znając konsekwencji względem ZUS, zakładają spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i czynią siebie stuprocentowym udziałowcem. Nawet jeśli korzystają z pomocy prawników, doradców podatkowych, „profesjonalnych” księgowych czy biur rachunkowych: to prawie nikt nie informuje, że przedsiębiorca staje się z automatu jednocześnie płatnikiem i ubezpieczonym. Jest to niezależne od tego, czy zatrudnia jakiś pracowników lub zleceniobiorców.

Jeśli spółka zatrudnia pracowników lub zleceniobiorców, od których należy odprowadzić składki ZUS, to spółka staje się płatnikiem składek i należy złożyć zgłoszenie płatnika na druku ZUS ZPA. Niezależnie od tego, czy spółka zatrudnia jakieś osoby czy nie, to wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. składa zgłoszenie na odrębnym druku. Jako płatnika nie podaje danych spółki, tylko swoje dane, m.in.: imię, nazwisko, PESEL, adres zameldowania.

UWAGA! Zgłoszenie płatnika należy złożyć na druku ZFA http://www.zus.pl/pliki/formularze/zfa.pdf,

a zgłoszenie osoby ubezpieczonej na druku ZUA http://www.zus.pl/pliki/formularze/ZUA.pdf lub ZZA http://www.zus.pl/pliki/formularze/zza.pdf

 

Zgodnie z przepisami ZUS, jednoosobowy wspólnik spółki z o.o. jest osobą prowadzącą działalnością gospodarczą, a osoba prowadząca działalność gospodarczą jest dla siebie płatnikiem składek ZUS oraz składki zdrowotnej. Jest zobowiązany opłacać składkę zdrowotną niezależnie od tego, czy opłaca tę składkę z innego tytułu. Co do zasady opłaca także składki na ubezpieczenia społeczne oraz składkę na FP, chyba że ma inny tytułu do ubezpieczenia.

 

UWAGA! Inny tytuł do ubezpieczenia to m.in.:

 

  • zatrudnienie na umowę o pracę,
  • zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia 
  • prowadzanie innej działalności gospodarczej

W przypadku gdy prowadzenie działalności gospodarczej jest jedynym tytułem do ubezpieczenia, to oprócz obowiązku opłacania składki zdrowotnej, jest obowiązek opłacania innych składek ZUS w kwotach przedstawionych na stronie ZUS http://www.zus.pl/default.asp?p=1&id=35

 

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i ubezpieczenie zdrowotne*

 

Składki za styczeń - marzec oraz kwiecień - grudzień 2015 r.

 

Rodzaj składki konto

Z dobrowolnym 
ubezpieczeniem
chorobowym

Bez dobrowolnego
ubezpieczenia 
chorobowego

Ubezpieczenia społeczne ** 
styczeń - marzec
konto: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000

 757,76 zł

699,56 zł 

Ubezpieczenia społeczne *** 
kwiecień - grudzień 
konto: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000

 754,67 zł

 696,47 zł

Ubezpieczenie zdrowotne
konto: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000

279,41 zł

 279,41 zł

Fundusz Pracy 
konto: 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000

58,20 zł 

 58,20 zł

 

 

*dotyczy osób prowadzących pozarolniczą działalność, dla których minimalną podstawę wymiaru stanowi kwota 2375,40 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na rok 2015)

** kwota składki na ubezpieczenie wypadkowe obliczona stopą procentową w wysokości 1,93% właściwą dla płatników składek zgłaszających w poprzednim roku kalendarzowym do ubezpieczenia wypadkowego przeciętnie miesięcznie nie więcej niż 9 osób.  obowiązującą do 31 marca 2015 r.

***kwota składki na ubezpieczenie wypadkowe obliczona stopą procentową w wysokości 1,80% właściwą dla płatników składek zgłaszających w poprzednim roku kalendarzowym do ubezpieczenia wypadkowego przeciętnie miesięcznie nie więcej niż 9 osób. obowiązującą od 1 kwietnia 2015 r.

 

Ważne! Jeśli posiadasz 100% udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością: musisz opłacać przynajmniej składkę zdrowotną.

 

Jeśli przedsiębiorca oprócz tego, że prowadzi działalność gospodarczą w formie jednoosobowej spółki z o.o., posiada tzw. inny tytuł do ubezpieczenia, to składki społeczne z tytułu prowadzenia danej działalności: są dla niego dobrowolne. Natomiast składka zdrowotna jest obowiązkowa. Jeśli przedsiębiorca nie ma innego tytułu do ubezpieczenia, to musi liczyć się z obowiązkiem opłacania pełnych składek ZUS.

 

PRZYKŁAD: Pan Filip Ostrożny od 5 lat jest jednoosobowym wspólnikiem spółki z o.o. Jest to kilka sklepów z galanterią skórzaną. Interes idzie dobrze. Są spore zyski, mimo że zainteresowanie asortymentem jest sezonowe. Pan Filip uczciwie opłaca składki ZUS. Nawet przystąpił do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, bo pomyślał, że jak zachoruje, to chciałby żeby coś tam ZUS zapłacił. 

 

Za maj 2015 r. musiał zapłacić:

  • składki społeczne ("51") - 754,67 zł
  • składkę zdrowotną ("52") - 279,41 zł
  • składkę na FP ("53") - 58,20 zł

RAZEM: 1092,28 zł                                        

Co ważne: skupiłam się na spółkach z o.o., ale zasady dotyczą także innych form prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Zgodnie z art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się: 

 

 osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych; 

 twórcę i artystę; 

 osobę prowadzącą działalność w zakresie wolnego zawodu: 

     ➧ w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, 

     ➧ z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych; 

➲ wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej; 

 osobę prowadzącą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty

 

Pokrótce przedstawiłam zasady podlegania składom ZUS wspólnika jednoosobowej spółki z o.o. Ale temat jest rozległy. Bo co to znaczy inny tytuł do ubezpieczenia? A co jeśli prowadzi się kilka działalności? Zachęcam do śledzenia informacji na naszej stronie. A jeśli te informacje nie rozwieją wszystkich wątpliwości, zachęcam do kontaktu z naszą firmą. 

 

Podstawa prawna:

  • art. 8 ust. 6, art. 9 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 121)
  • art. 66 ust. 1 pkt c ustawy z dnia 27 sierpnia 20014 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (Dz. U. z 2015 r., poz. 581)

Inne źródła:

www.zus.pl 

Kontakt

POTRZEBUJESZ INFORMACJI O USŁUGACH? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Porozumiewamy się swobodnie językiem polskim oraz angielskim. 

Godziny otwarcia biura 8:00 - 18:00. 

sprawdź dojazd
QR Code
Adres

Informacja o usługach

Informacje o usługach