Audyt i doradztwo finansowe

Celem świadczonych przez nas usług audytorskich jest uwiarygodnienie informacji finansowych poprzez wydanie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta.

Audyt i doradztwo finansowe

Audyt instytucji finansowych

Celem świadczonych przez nasz zespół usług jest uwiarygodnienie informacji finansowych poprzez wydanie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta, wspieranie Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych w sprostaniu licznym wymaganiom nakładanym przez regulacje prawne, organy nadzoru, depozytariuszy oraz zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa uczestników rynku kapitałowego.

Nasza oferta obejmuje w szczególności:

Audyt ogólny

Skontaktuj się z nami

*pola wymagane

Inne usługi pokrewne

Usługi pokrewne to usługi polegające na przeprowadzeniu uzgodnionych procedur, wykonywanych w oparciu o uzgodniony cel, zakres prac i sposób ich wykonania, których opis i wynik są przedstawione w raporcie z wykonania usługi, lub usługi kompilacji informacji finansowych, których celem jest wykorzystanie wiedzy z zakresu rachunkowości do zebrania, sklasyfikowania i podsumowania informacji finansowych.

  1. 1. Uzgodnione procedury:

Celem usługi polegającej na przeprowadzeniu uzgodnionych procedur jest wykonanie przez biegłego rewidenta czynności mających charakter badania, których zakres został uzgodniony między biegłym rewidentem, jednostką oraz odpowiednimi stronami trzecimi. 

W ramach usługi uzgodnionych procedur biegły rewident nie wydaje zapewnienia, nie formułuje wniosku ani opinii lecz przedstawia raport oparty na faktycznych ustaleniach dotyczących informacji finansowych. Raport nie jest udostępniany publicznie – wgląd mają tylko strony, z którymi uzgodniono realizację procedur.  Decyzję o wyborze konkretnych procedur podejmuje spółka po rozmowie z biegłym rewidentem, co pozwala skoncentrować na obszarach uznawanych za najbardziej istotne.

Na czym polega usługa przeglądu wybranych informacji w ramach uzgodnionych procedur?

  • klient i biegły rewident uzgadniają zasady oceny i analizy wybranych informacji bądź konkretnego elementu organizacji firmy
  • w zależności od badanego obszaru biegły analizuje dokumenty, przeprowadza rozmowy z pracownikami i obserwację istotnych czynności lub składników majątku, a także wszelkie inne czynności niezbędne do wykonania usługi
  • prace odbywają się w sposób i w czasie uzgodnionym z zamawiającym usługę
  • usługa kończy się przekazaniem raportu zawierającego dokładny opis wykonanych czynności
  • szczegółowy zakres raportu jest uzgadniany każdorazowo w zależności od potrzeb i oczekiwań klienta.
  • raport może zawierać szczegółową analizę ryzyka związanego z badanym obszarem, korekty do wprowadzenia, rekomendacje biegłego rewidenta dotyczące proponowanych usprawnień i ulepszeń

Usługi uzgodnionych procedur realizowane są zgodnie z Krajowym Standardem Usług Pokrewnych 4400 i obejmują między innymi audyty due diligence w obszarze finansowym i inne audyty tematyczne. Mac Auditor we współpracy ze swoimi partnerami realizuje również kompleksowe audyty due dilligence, w tym w obszarze prawnym i podatkowym.

  1. 2. Kompilacja sprawozdań finansowych:

Kierownik jednostki może zwrócić się do biegłego rewidenta o udzielenie pomocy w sporządzeniu i prezentacji informacji finansowych jednostki. Korzyść dla użytkowników informacji finansowych z usługi kompilacji przeprowadzonej zgodnie z Krajowym Standardem Usług Pokrewnych 4410 wynika z zastosowania zawodowej wiedzy eksperckiej biegłego rewidenta w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej oraz przestrzegania standardów zawodowych, w tym stosownych wymogów etycznych, oraz jasnej komunikacji charakteru i zakresu zaangażowania biegłego rewidenta w kompilowane informacje finansowe.

Informacje o usługach