Audyt i doradztwo finansowe

Celem świadczonych przez nas usług audytorskich jest uwiarygodnienie informacji finansowych poprzez wydanie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta.

Audyt i doradztwo finansowe

Audyt ogólny

Celem świadczonych przez nas usług audytorskich jest uwiarygodnienie informacji finansowych poprzez wydanie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta.

Nasza oferta obejmuje w szczególności:

Audyt ogólny

Skontaktuj się z nami

*pola wymagane

Pozostałe usługi

Pozostałe usługi z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej realizowane przez Dział Audytu Mac Auditor obejmują w szczególności:

  • realizację szkoleń z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, w tym w szczególności rachunkowości funduszy inwestycyjnych, wyceny aktywów i zobowiązań w wartości godziwej, rachunkowości instrumentów finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSR/MSSF)
  • wycenę składników aktywów i zobowiązań, w tym lokat funduszy inwestycyjnych, na potrzeby sprawozdawczości finansowej,
  • inne usługi związane z rachunkowością i sprawozdawczością finansową, w tym wsparcie dla komitetów audytu przy realizacji obowiązków nadzoru nad sprawozdawczością i procesem audytu

Informacje o usługach