Kadry i płace

Naszym klientom gwarantujemy kompleksową obsługę kadrowo- płacową.  Wspieramy w tworzeniu działów płacowych i personalnych w firmie oraz prowadzimy nadzór nad ich funkcjonowaniem

Kadry i płace

Usługi kadrowo- płacowe

Dział kadr i płac odpowiada za poprawne relacje pomiędzy pracownikami a zarządem firmy. Niestety, złożoność i częste zmiany regulacji prawnych mogą przysparzać trudności w wypełnieniu zobowiązań kierownictwa. Najlepszym rozwiązaniem dla pracodawców jest przekazanie kadr i płac wyspecjalizowanej jednostce, która z dużą uwagą monitoruje planowane i wchodzące w życie zmiany przepisów prawnych.

Nasza oferta obejmuje w szczególności:

Naliczanie płac

Poniżej przedstawiamy zakres działań, jakie wykonujemy w ramach oferty outsourcingu płac:

 • Payroll, czyli naliczanie wynagrodzeń na podstawie przekazanych danych, w tym kalkulacja wynagrodzenia za część miesiąca, wynagrodzenia za czas choroby, urlopu i innych nieobecności, ekwiwalentów za urlop, premii, prowizji i innych bonusów, odpraw, odszkodowań i rekompensat związanych z rozwiązaniem stosunku pracy,
 • Obsługa profilu ZUS PUE https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez podmioty, które powierzają nam usługi payroll, w tym m.in. pobieranie zwolnień lekarskich wystawionych przez lekarzy w formie elektronicznej, występowanie o zaświadczenia o niezaleganiu składom ZUS, składaniu wniosków o rozliczenie konta płatnika w ZUS, składanie wniosków o ustalenie podstawy składek emerytalno-rentowych,
 • Ewidencjonowanie nieobecności,
 • Rozliczanie czasu pracy, zarówno pracowników zatrudnionych w podstawowym jak i równoważnym systemie czasu pracy, pracujących w systemie zmianowym, w tym w porze nocnej,
 • Kalkulowanie nadgodzin i dodatków za nadgodziny 50% i 100% oraz dodatku za pracę w porze nocnej,
 • Udzielanie informacji dotyczących zasiłków i weryfikacja poprawności wypełnionych dokumentów do uzyskania przez pracowników, zleceniobiorców i osób prowadzących działalność gospodarczą: zasiłków opiekuńczych, zasiłków macierzyńskich, rodzicielskich i ojcowskich oraz zasiłków chorobowych,
 • Sporządzanie dokumentów Z-3 i Z-3a oraz ich wysyłka do ZUS,
 • Analiza rodzajów składników wynagrodzeń i przychodów w naturze pod względem podlegania składkom ZUS i opodatkowania oraz analiza możliwych zwolnień z obciążeń publiczno-prawnych,
 • Rozliczanie potraceń z wynagrodzeń, w tym udzielonych zaliczek, pożyczek, zajęć komorniczych zwykłych i alimentacyjnych, kar porządkowych, z uwzględnieniem ustawowych granic potrąceń,
 • Weryfikacja przekroczeń podstawy składek emerytalno-rentowych,
 • Weryfikacja przekroczenia pierwszego progu podatkowego i możliwości poboru niższej zaliczki na podatek,
 • Analiza składników wynagrodzeń pod względem włączenia ich do podstawy wynagrodzenia chorobowego i zasiłków oraz wynagrodzenia urlopowego i wskazanie jakie cechy są charakterystyczne dla składnika, aby wliczyć/nie wliczyć go do podstawy,
 • Przygotowanie plików przelewów wynagrodzeń,
 • Przygotowywanie pasków wynagrodzeń i przekazywanie ich w ustalonej formie (papierowa, elektroniczna, podpięcie w programie e-pracownik),
 • Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS DRA, RCA, RZA i RSA oraz wysyłka elektroniczna deklaracji,
 • Kalkulacja zaliczek na podatek dochodowy,
 • Obliczanie składek na PFRON, sporządzanie deklaracji DEK-I-0 oraz obsługa profilu https://pracodawca.e-pfron.pl/lo
 • Przygotowanie comiesięcznej informacji o wysokości i terminach zapłaty składek ZUS, zaliczki na podatek i PFRON,
 • Przygotowanie dla pracowników zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
 • Przygotowanie rocznych deklaracji i informacji PIT-11, PIT-4 R, IFT-1, PIT-8AR, ZUS IWA, DEK-R,
 • Przygotowanie rocznych informacji ZUS dla osób ubezpieczonych,
 • Przygotowanie zestawień i raportów dotyczących wynagrodzeń, kosztów wynagrodzeń, w tym w podziale na działy, wydziały, projekty, MPK-i,
 • Inne czynności ustalone wspólnie z klientem, które są niezbędne dla jego wymagań i specyfiki firmy.

Informacje o usługach