Audyt i doradztwo finansowe

Celem świadczonych przez nas usług audytorskich jest uwiarygodnienie informacji finansowych poprzez wydanie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta.

Audyt i doradztwo finansowe

Audyt instytucji finansowych

Celem świadczonych przez nasz zespół usług jest uwiarygodnienie informacji finansowych poprzez wydanie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta, wspieranie Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych w sprostaniu licznym wymaganiom nakładanym przez regulacje prawne, organy nadzoru, depozytariuszy oraz zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa uczestników rynku kapitałowego.

Nasza oferta obejmuje w szczególności:

Audyt ogólny

Skontaktuj się z nami

*pola wymagane

Inne czynności rewizji finansowej

  1. 1. Inne czynności rewizji finansowej:

Inne czynności rewizji finansowej obejmują inne niż badanie i przegląd sprawozdań finansowych usługi atestacyjne określone przepisami prawa, zastrzeżone dla biegłego rewidenta. Są to usługi mające na celu uwiarygodnienie w wysokim lub umiarkowanym stopniu zagadnień obejmujących w szczególności informacje finansowe i niefinansowe, systemy, procesy, a także aspekty zachowań lub postaw określonych podmiotów, w oparciu o dowody uzyskane w trakcie przeprowadzenia odpowiednich procedur, stanowiące podstawę wydawanej, zgodnie z przyjętymi kryteriami, oceny zagadnień będących przedmiotem tych usług, zamieszczonej w sprawozdaniu z wykonanej usługi.

Inne czynności rewizji finansowej realizowane przez Mac Auditor na rzecz instytucji finansowych obejmują w szczególności:

  • ocenę systemu zarządzania ryzykiem w towarzystwach funduszy inwestycyjnych
  • ocenę zgodności metod i zasad wyceny aktywów funduszu inwestycyjnego 

2. Ocena systemu zarządzania ryzykiem:

Czynność rewizji finansowej wykonywana na podstawie odpowiednio art. 48 ust. 2g ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Usługa realizowana jest zgodnie z wymogami Krajowego Standardu Rewizji Finansowej Usług Atestacyjnych 3000 i zakończona jest wydaniem oświadczenia biegłego rewidenta w przedmiocie, czy system zarządzania ryzykiem w towarzystwie jest adekwatny do rozmiarów i rodzaju prowadzonej działalności, zgodny z przepisami prawa, czy obejmuje cały zakres działalności towarzystwa oraz czy przyjęte metody pomiaru i monitorowania ryzyka, wyznaczania całkowitej ekspozycji albo ekspozycji AFI oraz system limitów wewnętrznych przyjęte dla każdego zarządzanego przez towarzystwo funduszu inwestycyjnego są prawidłowe oraz zgodne z profilem ryzyka inwestycyjnego i polityką inwestycyjną.

3. Ocena zgodności metod i zasad wyceny aktywów funduszu inwestycyjnego:

Czynność rewizji finansowej wykonywana na podstawie odpowiednio art. 22 ust. 1 pkt 12) lub art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Usługa realizowana jest zgodnie z wymogami Krajowego Standardu Usług Atestacyjnych 3000 i zakończona jest wydaniem oświadczenia firmy audytorskiej o zgodności metod i zasad wyceny aktywów funduszu opisanych w statucie/prospekcie funduszu inwestycyjnego z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także o zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez fundusz polityką inwestycyjną.

Informacje o usługach