Audyt i doradztwo finansowe

Celem świadczonych przez nas usług audytorskich jest uwiarygodnienie informacji finansowych poprzez wydanie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta.

Audyt i doradztwo finansowe

Audyt ogólny

Celem świadczonych przez nas usług audytorskich jest uwiarygodnienie informacji finansowych poprzez wydanie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta.

Nasza oferta obejmuje w szczególności:

Audyt ogólny

Skontaktuj się z nami

*pola wymagane

Usługi atestacyjne i pokrewne

Usługa atestacyjna to usługa mająca na celu uwiarygodnienie w wysokim lub umiarkowanym stopniu zagadnień obejmujących w szczególności informacje finansowe i niefinansowe, systemy, procesy, a także aspekty zachowań lub postaw określonych podmiotów, w oparciu o dowody uzyskane w trakcie przeprowadzenia odpowiednich procedur, stanowiące podstawę wydawanej, zgodnie z przyjętymi kryteriami, oceny zagadnień będących przedmiotem tych usług, zamieszczonej w sprawozdaniu z wykonanej usługi, inna niż badanie i przegląd sprawozdania finansowego. Usługi atestacyjne obejmują również usługi inne niż czynności rewizji finansowej i są realizowane zgodnie z Krajowymi Standardami Rachunkowości Usług Atestacyjnych 3000.

Usługi pokrewne to  usługi polegające na przeprowadzeniu uzgodnionych procedur, wykonywanych w oparciu o uzgodniony cel, zakres prac i sposób ich wykonania, których opis i wynik są przedstawione w raporcie z wykonania usługi, lub usługi kompilacji informacji finansowych, których celem jest wykorzystanie wiedzy z zakresu rachunkowości do zebrania, sklasyfikowania i podsumowania informacji finansowych.

Inne usługi atestacyjne i pokrewne realizowane na rzecz instytucji finansowych przez Mac Auditor obejmują m.in.:

  • weryfikację zgodności wycen aktywów, w tym lokat funduszy inwestycyjnych, z obowiązującymi przepisami o rachunkowości, przyjętą polityką rachunkowości i innymi procedurami wyceny przyjętymi w jednostce
  • weryfikację polityki rachunkowości oraz zasad i procedur wyceny aktywów w funduszach inwestycyjnych pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie rachunkowości i funkcjonowania funduszy inwestycyjnych
  • realizację innych uzgodnionych procedur zgodnie z Krajowym Standardem Usług Pokrewnych 4400
  • kompilację sprawozdań finansowych realizowanych zgodnie z Krajowym Standardem Usług Pokrewnych 4410

Informacje o usługach