Audyt i doradztwo finansowe

Celem świadczonych przez nas usług audytorskich jest uwiarygodnienie informacji finansowych poprzez wydanie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta.

Audyt i doradztwo finansowe

Audyt ogólny

Celem świadczonych przez nas usług audytorskich jest uwiarygodnienie informacji finansowych poprzez wydanie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta.

Nasza oferta obejmuje w szczególności:

Audyt ogólny

Skontaktuj się z nami

*pola wymagane

Badanie i przegląd sprawozdań finansowych

1. Badanie sprawozdań finansowych

Celem badania jest zwiększenie stopnia zaufania zamierzonych użytkowników do sprawozdań finansowych. Osiąga się to dzięki wyrażeniu przez biegłego rewidenta w sprawozdaniu z badania opinii o tym, czy sprawozdanie finansowe zostało, we wszystkich istotnych aspektach, sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie ramowymi założeniami sprawozdawczości finansowej i czy przedstawia rzetelny i jasny obraz zgodnie z ramowymi założeniami.

W wyniku przeprowadzenia badania zgodnie z krajowymi standardami badania biegły rewident sporządza na piśmie sprawozdanie z badania.

Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego zawiera w szczególności:

  • opinię biegłego rewidenta o tym, czy sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami dotyczącymi rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, a także przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
  • opinię biegłego rewidenta o tym, czy badane sprawozdanie finansowe jest zgodne co do formy i treści z przepisami prawa i statutem/umową;
  • opinię o tym, czy badane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych;
  • opinię, czy sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z przepisami oraz czy jest zgodne z informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym;
  • oświadczenie o tym, czy w świetle wiedzy o jednostce i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania stwierdzono istotne zniekształcenia w sprawozdaniu z działalności, oraz wskazanie, na czym polega każde takie istotne zniekształcenie 

2. Przegląd sprawozdań finansowych

Przegląd sprawozdania finansowego to czynność rewizji finansowej realizowana zgodnie z odpowiednio Krajowym Standardem Przeglądu (KSP) 2400 lub KSP 2410, której celem jest uzyskanie przez biegłego rewidenta ograniczonej pewności, przede wszystkim poprzez kierowanie zapytań i przeprowadzanie procedur analitycznych dotyczących tego, czy półroczne sprawozdanie finansowe jednostki jako całość nie zawiera istotnych nieprawidłowości, umożliwiających sformułowanie wniosku na temat tego, czy uwagę biegłego rewidenta zwróciło cokolwiek, co kazałoby mu sądzić, że półroczne sprawozdanie finansowe jednostki nie zostało, we wszystkich istotnych aspektach, sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie ramowymi założeniami sprawozdawczości finansowej oraz sporządzenie raportu z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego jako całości.

W wyniku przeprowadzonego przeglądu biegły rewident wydaje raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego, zawierający w szczególności wniosek na temat tego, czy uwagę biegłego rewidenta zwróciło cokolwiek, co kazałoby mu sądzić, że półroczne sprawozdanie finansowe Funduszu jednostki nie zostało, we wszystkich istotnych aspektach, sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie ramowymi założeniami sprawozdawczości finansowej, sporządzony zgodnie z wymogami KSP 2400 lub KSP 2410.

Informacje o usługach