Audyt i doradztwo finansowe

Celem świadczonych przez nas usług audytorskich jest uwiarygodnienie informacji finansowych poprzez wydanie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta.

Audyt i doradztwo finansowe

Nasze usługi

Usługi atestacyjne i pokrewne

Usługa atestacyjna to usługa mająca na celu uwiarygodnienie w wysokim lub umiarkowanym stopniu zagadnień obejmujących w szczególności informacje finansowe i niefinansowe, systemy, procesy, a także aspekty zachowań lub postaw określonych podmiotów, w oparciu o dowody uzyskane w trakcie przeprowadzenia odpowiednich procedur, stanowiące podstawę wydawanej, zgodnie z przyjętymi kryteriami, oceny zagadnień będących przedmiotem tych usług, zamieszczonej w sprawozdaniu z wykonanej usługi, inna niż badanie i przegląd sprawozdania finansowego. Usługi atestacyjne obejmują również usługi inne niż czynności rewizji finansowej i są realizowane zgodnie z Krajowymi Standardami Rachunkowości Usług Atestacyjnych 3000.

Usługi pokrewne to  usługi polegające na przeprowadzeniu uzgodnionych procedur, wykonywanych w oparciu o uzgodniony cel, zakres prac i sposób ich wykonania, których opis i wynik są przedstawione w raporcie z wykonania usługi, lub usługi kompilacji informacji finansowych, których celem jest wykorzystanie wiedzy z zakresu rachunkowości do zebrania, sklasyfikowania i podsumowania informacji finansowych.

Inne usługi atestacyjne i pokrewne realizowane na rzecz instytucji finansowych przez Mac Auditor obejmują m.in.:

 • weryfikację zgodności wycen aktywów, w tym lokat funduszy inwestycyjnych, z obowiązującymi przepisami o rachunkowości, przyjętą polityką rachunkowości i innymi procedurami wyceny przyjętymi w jednostce
 • weryfikację polityki rachunkowości oraz zasad i procedur wyceny aktywów w funduszach inwestycyjnych pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie rachunkowości i funkcjonowania funduszy inwestycyjnych
 • realizację innych uzgodnionych procedur zgodnie z Krajowym Standardem Usług Pokrewnych 4400
 • kompilację sprawozdań finansowych realizowanych zgodnie z Krajowym Standardem Usług Pokrewnych 4410

Badanie i przegląd sprawozdań finansowych

1. Badanie sprawozdań finansowych

Celem badania jest zwiększenie stopnia zaufania zamierzonych użytkowników do sprawozdań finansowych. Osiąga się to dzięki wyrażeniu przez biegłego rewidenta w sprawozdaniu z badania opinii o tym, czy sprawozdanie finansowe zostało, we wszystkich istotnych aspektach, sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie ramowymi założeniami sprawozdawczości finansowej i czy przedstawia rzetelny i jasny obraz zgodnie z ramowymi założeniami.

W wyniku przeprowadzenia badania zgodnie z krajowymi standardami badania biegły rewident sporządza na piśmie sprawozdanie z badania.

Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego zawiera w szczególności:

 • opinię biegłego rewidenta o tym, czy sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami dotyczącymi rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, a także przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
 • opinię biegłego rewidenta o tym, czy badane sprawozdanie finansowe jest zgodne co do formy i treści z przepisami prawa i statutem/umową;
 • opinię o tym, czy badane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych;
 • opinię, czy sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z przepisami oraz czy jest zgodne z informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym;
 • oświadczenie o tym, czy w świetle wiedzy o jednostce i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania stwierdzono istotne zniekształcenia w sprawozdaniu z działalności, oraz wskazanie, na czym polega każde takie istotne zniekształcenie 

2. Przegląd sprawozdań finansowych

Przegląd sprawozdania finansowego to czynność rewizji finansowej realizowana zgodnie z odpowiednio Krajowym Standardem Przeglądu (KSP) 2400 lub KSP 2410, której celem jest uzyskanie przez biegłego rewidenta ograniczonej pewności, przede wszystkim poprzez kierowanie zapytań i przeprowadzanie procedur analitycznych dotyczących tego, czy półroczne sprawozdanie finansowe jednostki jako całość nie zawiera istotnych nieprawidłowości, umożliwiających sformułowanie wniosku na temat tego, czy uwagę biegłego rewidenta zwróciło cokolwiek, co kazałoby mu sądzić, że półroczne sprawozdanie finansowe jednostki nie zostało, we wszystkich istotnych aspektach, sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie ramowymi założeniami sprawozdawczości finansowej oraz sporządzenie raportu z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego jako całości.

W wyniku przeprowadzonego przeglądu biegły rewident wydaje raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego, zawierający w szczególności wniosek na temat tego, czy uwagę biegłego rewidenta zwróciło cokolwiek, co kazałoby mu sądzić, że półroczne sprawozdanie finansowe Funduszu jednostki nie zostało, we wszystkich istotnych aspektach, sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie ramowymi założeniami sprawozdawczości finansowej, sporządzony zgodnie z wymogami KSP 2400 lub KSP 2410.

Inne czynności rewizji finansowej

Inne czynności rewizji finansowej obejmują inne niż badanie i przegląd sprawozdań finansowych usługi atestacyjne określone przepisami prawa, zastrzeżone dla biegłego rewidenta. Są to usługi mające na celu uwiarygodnienie w wysokim lub umiarkowanym stopniu zagadnień obejmujących w szczególności informacje finansowe i niefinansowe, systemy, procesy, a także aspekty zachowań lub postaw określonych podmiotów, w oparciu o dowody uzyskane w trakcie przeprowadzenia odpowiednich procedur, stanowiące podstawę wydawanej, zgodnie z przyjętymi kryteriami, oceny zagadnień będących przedmiotem tych usług, zamieszczonej w sprawozdaniu z wykonanej usługi.

Inne czynności rewizji finansowej realizowane przez Mac Auditor na rzecz spółek prawa handlowego obejmują w szczególności:

 • badanie rachunkowości oraz działalności spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (KSH)
 • badanie dokonywane przy zakładaniu spółki akcyjnej i podwyższeniu kapitału zakładowego zgodnie z art. 312 par. 1 KSH
 • badanie sprawozdania założycieli spółki komandytowo-akcyjnej zgodnie z art. 312 par. 1 i art. 126 ust. 1 pkt 2 KSH
 • badanie planu przekształcenia spółki zgodnie z art. 559 par. 1 KSH
 • audyty projektów i programów unijnych w zakresie, w jakim są one zastrzeżone wyłącznie dla osób posiadających kwalifikacje biegłego rewidenta

Pozostałe usługi

Pozostałe usługi z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej realizowane przez Dział Audytu Mac Auditor obejmują w szczególności:

 • realizację szkoleń z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, w tym w szczególności rachunkowości funduszy inwestycyjnych, wyceny aktywów i zobowiązań w wartości godziwej, rachunkowości instrumentów finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSR/MSSF)
 • wycenę składników aktywów i zobowiązań, w tym lokat funduszy inwestycyjnych, na potrzeby sprawozdawczości finansowej,
 • inne usługi związane z rachunkowością i sprawozdawczością finansową, w tym wsparcie dla komitetów audytu przy realizacji obowiązków nadzoru nad sprawozdawczością i procesem audytu

Badanie sprawozdań finansowych

Celem badania jest zwiększenie stopnia zaufania zamierzonych użytkowników do sprawozdań finansowych. Osiąga się to dzięki wyrażeniu przez biegłego rewidenta w sprawozdaniu z badania opinii o tym, czy sprawozdanie finansowe zostało, we wszystkich istotnych aspektach, sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie ramowymi założeniami sprawozdawczości finansowej i czy przedstawia rzetelny i jasny obraz zgodnie z ramowymi założeniami.

W wyniku przeprowadzenia badania zgodnie z krajowymi standardami rewizji finansowej badania biegły rewident sporządza na piśmie sprawozdanie z badania.

Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego zawiera w szczególności:

 • opinię biegłego rewidenta o tym, czy sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami dotyczącymi rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, a także przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
 • opinię biegłego rewidenta o tym, czy badane sprawozdanie finansowe jest zgodne co do formy i treści z przepisami prawa i statutem/umową;
 • opinię o tym, czy badane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych;
 • opinię, czy sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z przepisami oraz czy jest zgodne z informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym;
 • oświadczenie o tym, czy w świetle wiedzy o jednostce i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania stwierdzono istotne zniekształcenia w sprawozdaniu z działalności, oraz wskazanie, na czym polega każde takie istotne zniekształcenie

Badanie sprawozdania finansowego może być realizowane jako badanie ustawowe - badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej lub badanie rocznego sprawozdania finansowego, którego obowiązek przeprowadzania wynika z art. 64 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, przepisów innych ustaw lub przepisów prawa Unii Europejskiej lub jako badanie dobrowolne - przeprowadzane na podstawie decyzji badanej jednostki.

Przegląd sprawozdań finansowych

Przegląd sprawozdania finansowego to prostsza i szybsza od badania sprawozdania finansowego metoda uzyskania gwarancji, że dane finansowe firmy oddają jej faktyczną kondycję. Jest to czynność rewizji finansowej realizowana zgodnie z odpowiednio Krajowym Standardem Przeglądu (KSP) 2400 lub KSP 2410, której celem jest uzyskanie przez biegłego rewidenta ograniczonej pewności, przede wszystkim poprzez kierowanie zapytań i przeprowadzanie procedur analitycznych dotyczących tego, czy półroczne sprawozdanie finansowe jednostki jako całość nie zawiera istotnych nieprawidłowości, umożliwiających sformułowanie wniosku na temat tego, czy uwagę biegłego rewidenta zwróciło cokolwiek, co kazałoby mu sądzić, że półroczne sprawozdanie finansowe jednostki nie zostało, we wszystkich istotnych aspektach, sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie ramowymi założeniami sprawozdawczości finansowej oraz sporządzenie raportu z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego jako całości. W wyniku przeprowadzonego przeglądu biegły rewident wydaje raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania finansowego.

Dlaczego warto zlecić usługę przeglądu?

 • dla banku, dla kontrahentów, dla rady nadzorczej, by zyskać większą pewność, że firma działa prawidłowo i jest wiarygodna
 • dla właściciela, który powierza zarządzanie firmą, by zyskać większą pewność, że majątek firmy przekazano w dobre ręce
 • dla zarządzającego, który potrzebuje zewnętrznej, niezależnej perspektywy eksperta, który na co dzień przygląda się setkom innych przedsiębiorstw i doskonale wskazuje ryzyka podatkowe, księgowe i prawne
 • przegląd, w odróżnieniu od badania sprawozdania finansowego, można przeprowadzić w każdym momencie roku bilansowego
 • przegląd jest krótszy i mniej uciążliwy dla firmy
 • cena przeglądu jest znacznie niższa niż pełnego badania sprawozdania finansowego

Na czym polega usługa przeglądu?

 • przeglądy przeprowadza się poprzez analizę danych finansowych, wgląd do ksiąg rachunkowych
 • biegły rewident pozyskuje również informacje od kierownictwa i pracowników jednostki
 • biegły rewident nie wskazuje braków w firmie, skupia się na obszarach ryzyka
 • usługa kończy się przedstawieniem raportu podpisanego przez biegłego rewidenta

Inne czynności rewizji finansowej

 1. 1. Inne czynności rewizji finansowej:

Inne czynności rewizji finansowej obejmują inne niż badanie i przegląd sprawozdań finansowych usługi atestacyjne określone przepisami prawa, zastrzeżone dla biegłego rewidenta. Są to usługi mające na celu uwiarygodnienie w wysokim lub umiarkowanym stopniu zagadnień obejmujących w szczególności informacje finansowe i niefinansowe, systemy, procesy, a także aspekty zachowań lub postaw określonych podmiotów, w oparciu o dowody uzyskane w trakcie przeprowadzenia odpowiednich procedur, stanowiące podstawę wydawanej, zgodnie z przyjętymi kryteriami, oceny zagadnień będących przedmiotem tych usług, zamieszczonej w sprawozdaniu z wykonanej usługi.

Inne czynności rewizji finansowej realizowane przez Mac Auditor na rzecz instytucji finansowych obejmują w szczególności:

 • ocenę systemu zarządzania ryzykiem w towarzystwach funduszy inwestycyjnych
 • ocenę zgodności metod i zasad wyceny aktywów funduszu inwestycyjnego 

2. Ocena systemu zarządzania ryzykiem:

Czynność rewizji finansowej wykonywana na podstawie odpowiednio art. 48 ust. 2g ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Usługa realizowana jest zgodnie z wymogami Krajowego Standardu Rewizji Finansowej Usług Atestacyjnych 3000 i zakończona jest wydaniem oświadczenia biegłego rewidenta w przedmiocie, czy system zarządzania ryzykiem w towarzystwie jest adekwatny do rozmiarów i rodzaju prowadzonej działalności, zgodny z przepisami prawa, czy obejmuje cały zakres działalności towarzystwa oraz czy przyjęte metody pomiaru i monitorowania ryzyka, wyznaczania całkowitej ekspozycji albo ekspozycji AFI oraz system limitów wewnętrznych przyjęte dla każdego zarządzanego przez towarzystwo funduszu inwestycyjnego są prawidłowe oraz zgodne z profilem ryzyka inwestycyjnego i polityką inwestycyjną.

3. Ocena zgodności metod i zasad wyceny aktywów funduszu inwestycyjnego:

Czynność rewizji finansowej wykonywana na podstawie odpowiednio art. 22 ust. 1 pkt 12) lub art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Usługa realizowana jest zgodnie z wymogami Krajowego Standardu Usług Atestacyjnych 3000 i zakończona jest wydaniem oświadczenia firmy audytorskiej o zgodności metod i zasad wyceny aktywów funduszu opisanych w statucie/prospekcie funduszu inwestycyjnego z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także o zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez fundusz polityką inwestycyjną.

Inne usługi atestacyjne

Usługa atestacyjna to usługa mająca na celu uwiarygodnienie w wysokim lub umiarkowanym stopniu zagadnień obejmujących w szczególności informacje finansowe i niefinansowe, systemy, procesy, a także aspekty zachowań lub postaw określonych podmiotów, w oparciu o dowody uzyskane w trakcie przeprowadzenia odpowiednich procedur, stanowiące podstawę wydawanej, zgodnie z przyjętymi kryteriami, oceny zagadnień będących przedmiotem tych usług, zamieszczonej w sprawozdaniu z wykonanej usługi, inna niż badanie i przegląd sprawozdania finansowego. Usługi atestacyjne obejmują również usługi inne niż czynności rewizji finansowej i są realizowane zgodnie z Krajowymi Standardami Rachunkowości Usług Atestacyjnych 3000.

Inne usługi atestacyjne realizowane przez Mac Auditor obejmują m.in.:

 • raporty atestacyjne na temat kontroli w organizacjach usługowych (KSUP/ISAE 3402)
 • sprawdzenie prognozowanych informacji finansowych
 • usługi atestacyjne polegające na wydaniu raportu na temat kompilacji informacji finansowych pro forma zawartych w prospekcie

Inne usługi pokrewne

Usługi pokrewne to usługi polegające na przeprowadzeniu uzgodnionych procedur, wykonywanych w oparciu o uzgodniony cel, zakres prac i sposób ich wykonania, których opis i wynik są przedstawione w raporcie z wykonania usługi, lub usługi kompilacji informacji finansowych, których celem jest wykorzystanie wiedzy z zakresu rachunkowości do zebrania, sklasyfikowania i podsumowania informacji finansowych.

 1. 1. Uzgodnione procedury:

Celem usługi polegającej na przeprowadzeniu uzgodnionych procedur jest wykonanie przez biegłego rewidenta czynności mających charakter badania, których zakres został uzgodniony między biegłym rewidentem, jednostką oraz odpowiednimi stronami trzecimi. 

W ramach usługi uzgodnionych procedur biegły rewident nie wydaje zapewnienia, nie formułuje wniosku ani opinii lecz przedstawia raport oparty na faktycznych ustaleniach dotyczących informacji finansowych. Raport nie jest udostępniany publicznie – wgląd mają tylko strony, z którymi uzgodniono realizację procedur.  Decyzję o wyborze konkretnych procedur podejmuje spółka po rozmowie z biegłym rewidentem, co pozwala skoncentrować na obszarach uznawanych za najbardziej istotne.

Na czym polega usługa przeglądu wybranych informacji w ramach uzgodnionych procedur?

 • klient i biegły rewident uzgadniają zasady oceny i analizy wybranych informacji bądź konkretnego elementu organizacji firmy
 • w zależności od badanego obszaru biegły analizuje dokumenty, przeprowadza rozmowy z pracownikami i obserwację istotnych czynności lub składników majątku, a także wszelkie inne czynności niezbędne do wykonania usługi
 • prace odbywają się w sposób i w czasie uzgodnionym z zamawiającym usługę
 • usługa kończy się przekazaniem raportu zawierającego dokładny opis wykonanych czynności
 • szczegółowy zakres raportu jest uzgadniany każdorazowo w zależności od potrzeb i oczekiwań klienta.
 • raport może zawierać szczegółową analizę ryzyka związanego z badanym obszarem, korekty do wprowadzenia, rekomendacje biegłego rewidenta dotyczące proponowanych usprawnień i ulepszeń

Usługi uzgodnionych procedur realizowane są zgodnie z Krajowym Standardem Usług Pokrewnych 4400 i obejmują między innymi audyty due diligence w obszarze finansowym i inne audyty tematyczne. Mac Auditor we współpracy ze swoimi partnerami realizuje również kompleksowe audyty due dilligence, w tym w obszarze prawnym i podatkowym.

 1. 2. Kompilacja sprawozdań finansowych:

Kierownik jednostki może zwrócić się do biegłego rewidenta o udzielenie pomocy w sporządzeniu i prezentacji informacji finansowych jednostki. Korzyść dla użytkowników informacji finansowych z usługi kompilacji przeprowadzonej zgodnie z Krajowym Standardem Usług Pokrewnych 4410 wynika z zastosowania zawodowej wiedzy eksperckiej biegłego rewidenta w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej oraz przestrzegania standardów zawodowych, w tym stosownych wymogów etycznych, oraz jasnej komunikacji charakteru i zakresu zaangażowania biegłego rewidenta w kompilowane informacje finansowe.

Inne usługi

Pozostałe usługi z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej realizowane przez Dział Audytu Mac Auditor obejmują w szczególności:

 • realizację szkoleń z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, w tym w szczególności Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSR/MSSF), wyceny aktywów i zobowiązań w wartości godziwej, rachunkowości instrumentów finansowych
 • opracowywanie polityki (zasad) rachunkowości, zakładowych planów kont
 • wsparcie przy wdrożeniu MSR/MSSF
 • weryfikację wycen składników aktywów i zobowiązań na potrzeby sprawozdawczości finansowej oraz weryfikację wycen przedsiębiorstw
 • doradztwo przy sporządzaniu sprawozdań finansowych
 • inne usługi związane z rachunkowością i sprawozdawczością finansową, w tym wsparcie dla komitetów audytu przy realizacji obowiązków nadzoru nad sprawozdawczością i procesem audytu

Opiniowanie i interpretacja przepisów

Oferujemy opiniowanie i interpretację przepisów oraz zagadnień z zakresu:

 • prawa bilansowego i podatkowego
 • MSSF/IFRS i US GAAP
 • rachunku kosztów i finansów
 • wyceny przedsiębiorstw

Efektem usługi mogą być zarówno bieżące konsultacje jak i profesjonalne opracowania zawierające opinię/ekspertyzę przygotowaną i sygnowaną przez biegłych rewidentów lub wybitnych naukowców z dziedziny rachunkowości.

Informacje o usługach