Audyt i doradztwo finansowe

Celem świadczonych przez nas usług audytorskich jest uwiarygodnienie informacji finansowych poprzez wydanie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta.

Audyt i doradztwo finansowe

Audyt instytucji finansowych

Celem świadczonych przez nasz zespół usług jest uwiarygodnienie informacji finansowych poprzez wydanie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta, wspieranie Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych w sprostaniu licznym wymaganiom nakładanym przez regulacje prawne, organy nadzoru, depozytariuszy oraz zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa uczestników rynku kapitałowego.

Nasza oferta obejmuje w szczególności:

Audyt ogólny

Skontaktuj się z nami

*pola wymagane

Inne usługi

Pozostałe usługi z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej realizowane przez Dział Audytu Mac Auditor obejmują w szczególności:

  • realizację szkoleń z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, w tym w szczególności Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSR/MSSF), wyceny aktywów i zobowiązań w wartości godziwej, rachunkowości instrumentów finansowych
  • opracowywanie polityki (zasad) rachunkowości, zakładowych planów kont
  • wsparcie przy wdrożeniu MSR/MSSF
  • weryfikację wycen składników aktywów i zobowiązań na potrzeby sprawozdawczości finansowej oraz weryfikację wycen przedsiębiorstw
  • doradztwo przy sporządzaniu sprawozdań finansowych
  • inne usługi związane z rachunkowością i sprawozdawczością finansową, w tym wsparcie dla komitetów audytu przy realizacji obowiązków nadzoru nad sprawozdawczością i procesem audytu

Informacje o usługach