Audyt i doradztwo finansowe

Celem świadczonych przez nas usług audytorskich jest uwiarygodnienie informacji finansowych poprzez wydanie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta.

Audyt i doradztwo finansowe

Audyt ogólny

Celem świadczonych przez nas usług audytorskich jest uwiarygodnienie informacji finansowych poprzez wydanie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta.

Nasza oferta obejmuje w szczególności:

Audyt ogólny

Skontaktuj się z nami

*pola wymagane

Inne czynności rewizji finansowej

Inne czynności rewizji finansowej obejmują inne niż badanie i przegląd sprawozdań finansowych usługi atestacyjne określone przepisami prawa, zastrzeżone dla biegłego rewidenta. Są to usługi mające na celu uwiarygodnienie w wysokim lub umiarkowanym stopniu zagadnień obejmujących w szczególności informacje finansowe i niefinansowe, systemy, procesy, a także aspekty zachowań lub postaw określonych podmiotów, w oparciu o dowody uzyskane w trakcie przeprowadzenia odpowiednich procedur, stanowiące podstawę wydawanej, zgodnie z przyjętymi kryteriami, oceny zagadnień będących przedmiotem tych usług, zamieszczonej w sprawozdaniu z wykonanej usługi.

Inne czynności rewizji finansowej realizowane przez Mac Auditor na rzecz spółek prawa handlowego obejmują w szczególności:

  • badanie rachunkowości oraz działalności spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (KSH)
  • badanie dokonywane przy zakładaniu spółki akcyjnej i podwyższeniu kapitału zakładowego zgodnie z art. 312 par. 1 KSH
  • badanie sprawozdania założycieli spółki komandytowo-akcyjnej zgodnie z art. 312 par. 1 i art. 126 ust. 1 pkt 2 KSH
  • badanie planu przekształcenia spółki zgodnie z art. 559 par. 1 KSH
  • audyty projektów i programów unijnych w zakresie, w jakim są one zastrzeżone wyłącznie dla osób posiadających kwalifikacje biegłego rewidenta

Informacje o usługach