Biała lista podatników

Szanowni Państwo,
Poniżej przedstawiamy Państwu informacje o wejściu w życie przepisów dotyczących elektronicznego wykazu podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, czyli tzw. białej listy podatników. Liczymy, że informacje te okażą się dla Państwa przydatne.


Zespół Mac Auditor


* * *


W dniu 1 września 2019 roku na stronie internetowej https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/ został udostępniony elektroniczny wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, zwany popularnie białą listą podatników.

Zgodnie z art. 96b ust. 3 ustawy o VAT, wykaz zawiera następujące dane podmiotów:
1) firmę (nazwę) lub imię i nazwisko;
2) numer, za pomocą którego podmiot został zidentyfikowany na potrzeby podatku, jeżeli taki numer został przyznany;
2a) status podmiotu:
a) w odniesieniu do którego nie dokonano rejestracji albo który wykreślono z rejestru jako podatnika VAT,
b) zarejestrowanego jako „podatnik VAT czynny” albo „podatnik VAT zwolniony”, w tym podmiotu, którego rejestracja została przywrócona;
3) numer identyfikacyjny REGON, o ile został nadany;
4) numer PESEL, o ile podmiot posiada;
5) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile został nadany;
6) adres siedziby – w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną;
7) adres stałego miejsca prowadzenia działalności albo adres miejsca zamieszkania, w przypadku nieposiadania stałego miejsca prowadzenia działalności ‒ w odniesieniu do osoby fizycznej;
8) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL;
9) imiona i nazwiska prokurentów oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL;
10) imię i nazwisko lub firmę (nazwę) wspólnika oraz jego numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL;
11) daty rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT;
12) podstawę prawną odpowiednio odmowy rejestracji, wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT;
13) numery rachunków rozliczeniowych, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo--kredytowej, której podmiot jest członkiem, otwartych w związku z prowadzoną przez członka działalnością gospodarczą – wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR w rozumieniu art. 119zg pkt 6 Ordynacji podatkowej.

Wykaz jest aktualizowany w dni robocze, raz na dobę.

Szef Krajowej Administracji Skarbowej, z urzędu lub na wniosek podmiotu, usuwa lub prostuje dane inne niż dane osobowe zawarte w wykazie niezgodne ze stanem rzeczywistym.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z danymi Państwa podmiotów w celu sprawdzenia czy dane te są
prawidłowe i kompletne. W szczególności sprawdzenia wymaga status podmiotu oraz kompletność
zgłoszonych rachunków bankowych.

Z dniem 1 stycznia 2020 roku wejdą w życie przepisy ustaw o podatkach dochodowych (CIT i PIT) oraz ustawy Ordynacja podatkowa nakładające sankcje w przypadku dokonywania płatności na rachunki bankowe niefigurujące w elektronicznym wykazie podmiotów.


  1. Przelew na rachunek niefigurujący w wykazie będzie skutkował uznaniem przelanej kwoty za koszt niestanowiący kosztów uzyskania przychodów (tzw. NKUP)

  2. Zgodnie z art. 19 ustawy Prawo przedsiębiorców, dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:
    1) stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
    2) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.


Zgodnie z wchodzącymi w życie 1 stycznia 2020 roku przepisami podatnicy nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców:
1) została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego (przepis ten obowiązuje już obecnie) lub
2) została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów – w  przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, potwierdzonych fakturą, dokonanych przez dostawcę towarów lub usługodawcę zarejestrowanego na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny.


2. W przypadku gdy z przepisów wynika obowiązek zapłaty przelewem, czyli przede wszystkim w przypadkach wynikających z przywołanego powyżej art. 19 ustawy Prawo przedsiębiorców, a płatność zostanie dokonana na rachunek niefigurujący w wykazie, będzie skutkowało to ponoszeniem przez nabywcę towaru lub usługi (nadawcą przelewu) solidarnej odpowiedzialności całym swoim majątkiem wraz z dostawcą towarów lub usługodawcą (odbiorcą przelewu) zarejestrowanym na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny, za jego zaległości podatkowe w części podatku od towarów i usług proporcjonalnie przypadającej na tę dostawę towarów lub to świadczenie usług.


Powyższych sankcji nie stosuje się, w przypadku gdy podatnik dokonujący płatności dokonał zapłaty należności przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów i złożył zawiadomienie o zapłacie należności na ten rachunek do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w terminie trzech dni od dnia zlecenia przelewu.


Zwracamy uwagę, że w wykazie podmiotów zostaną umieszczone jedynie rachunki rozliczeniowe (firmowe).
Nie zostaną natomiast uwidocznione rachunki osobiste (np. prywatne ROR), które przez niektórych przedsiębiorców wykorzystywane są do działalności gospodarczej. Zleca się zatem zaprzestanie prowadzania rozliczeń firmowych z wykorzystaniem rachunków prywatnych, które nie będą mogły figurować na tzw. białej liście, najpóźniej z dniem 1 stycznia 2020 roku.


Warto zauważyć, że z uwagi na poważne, opisane powyżej sankcje, którymi będzie skutkowało dokonywanie płatności na rachunki niefigurujące na tzw. białej liście oraz bardzo krótki, trzydniowy, termin na dokonanie umożliwiającego uniknięcie sankcji zgłoszenia do urzędu skarbowego, z dniem 1 stycznia 2020 roku szczególnie istotne stanie się każdorazowe weryfikowanie statusu kontrahenta (podatnik VAT czynny) oraz numeru rachunku bankowego, na który ma zostać wykonany przelew. Pomocne mogą być w tym zakresie funkcjonalności udostępnione przez banki. Zachęcamy do śledzenia poświęconych temu zagadnieniu komunikatów banków, z których usług Państwo korzystają.

Biała lista podatników -PDF (/upload/2019/09/20190902-mac-auditor-biala-lista-podatnikow.pdf)

 * * *

Nota prawna
Niniejszy materiał został sporządzony we wrześniu 2019 roku przez Mac Auditor Sp. z o.o. Od dnia sporządzenia mogły mieć miejsce istotne zmiany dotyczące powyższych informacji, w tym zmiany stanu prawnego, zmiany o charakterze interpretacyjnym lub będące skutkiem orzecznictwa. Przedstawione w niniejszym materiale informacje mają charakter ogólny i uproszczony, liczne kwestie szczegółowe zostały pominięte. Materiał ma wyłącznie charakter informacyjny, w szczególności nie powinien być jedyną podstawą podejmowania decyzji w sprawach podatkowych. Decyzje tego typu powinny każdorazowo uwzględniać pełny aktualny stan prawny, interpretacje i orzecznictwo. Mac Auditor Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie przedstawionych w materiale informacji w jakimkolwiek celu. Niniejszy materiał jest chroniony prawem autorskim i rozpowszechnianie go wymaga uprzedniej pisemnej zgody.


Mac Auditor Sp. z o.o.
Mac Auditor Sp. z o.o. działa na rynku od 1994 roku i specjalizuje się w outsourcingu usług księgowych oraz kadrowopłacowych.
Mac Auditor jest firmą audytorską wpisaną na listę prowadzoną przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 244 oraz wpisanym do rejestru prowadzonego przez amerykańską organizację nadzoru PCAOB pod numerem 1920.


Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych usługach – skontaktuj się z nami
Mac Auditor Sp. z o.o., 02-691 Warszawa, ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

tel. +48 22 649 27 65

macauditor@macauditor.pl

Kontakt

POTRZEBUJESZ INFORMACJI O USŁUGACH? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Porozumiewamy się swobodnie językiem polskim oraz angielskim. 

Godziny otwarcia biura 8:00 - 18:00. 

sprawdź dojazd
QR Code
Adres

Informacja o usługach

Informacje o usługach