Czy sprawozdanie finansowe twojej firmy podlega audytowi za 2023 rok?

Końcówka 2023 roku to ostatni moment, w którym każda firma powinna ustalić, czy jej sprawozdanie finansowe za ten rok będzie podlegało badaniu przez biegłego rewidenta. Ustawa o rachunkowości zawiera wymóg, aby umowa o badanie sprawozdania finansowego została zawarta z firmą audytorską w terminie umożliwiającym udział audytorów w inwentaryzacji znaczących składników majątkowych, czyli np. towarów lub środków trwałych.

Czasu na znalezienie firmy audytorskiej jest naprawdę niewiele. Należy pamiętać, że firma audytorska przed złożeniem oferty musi zgromadzić szereg informacji o badanym podmiocie. Może się też okazać, że audytor nie ma już możliwości czasowych, gwarantujących przeprowadzenie badania w terminie oczekiwanym przez spółkę. Tymczasem termin taki może być kluczowy, na przykład z punktu widzenia raportowania do banku, w którym firma ma zaciągnięte zobowiązania kredytowe.

Krąg podmiotów, których sprawozdania finansowe podlegają badaniu określa art. 64 ustawy o rachunkowości. Badaniu podlegają obowiązkowo wszystkie roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych. Ponadto, w licznych przypadkach obowiązek audytu dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych poszczególnych spółek. 

Obowiązek badania sprawozdania finansowego za 2023 rok obejmuje większość instytucji finansowych (banki zakłady ubezpieczeń, fundusze inwestycyjne itd.), ale też „zwykłe” przedsiębiorstwa, w tym:

> wszystkie spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji,

> pozostałe jednostki (np. spółki z o.o), które spełniły co najmniej dwa z trzech wymienionych poniżej warunków:

  • średnioroczne zatrudnienie w 2022 roku w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,
  • suma bilansowa (suma aktywów bilansu) na koniec 2022 roku wyniosła co najmniej 11 724 750 PLN (równowartość 2 500 000 EUR),
  • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za 2022 rok wyniosły co najmniej 23 449 500 PLN (równowartość 5 000 000 EUR).

Ponadto wymóg audytu dotyczy miedzy innymi sprawozdań finansowych spółek przejmujących i spółek nowo zawiązanych, sporządzone za rok obrotowy, w którym nastąpiło połączenie spółek, a także rocznych sprawozdań finansowych jednostek sporządzone zgodnie z MSSF.

xdx

Zespół MAC Auditor

Kontakt

POTRZEBUJESZ INFORMACJI O USŁUGACH? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Porozumiewamy się swobodnie językiem polskim oraz angielskim. 

Godziny otwarcia biura 8:00 - 18:00. 

sprawdź dojazd
QR Code
Adres

Informacja o usługach

Informacje o usługach