Ebook- Zrozumieć sprawozdanie finansowe

Materiały do warsztatów stanowią praktyczne uzupełnienie książki Zrozumieć sprawozdanie finansowe wydanej przez DIFIN i Mac Consulting. Głównym celem opracowania jest poznanie procesu przygotowania sprawozdania finansowego. Temu służą przede wszystkim rozdziały drugi i trzeci.      

Rozdział drugi został poświęcony wykorzystaniu kont księgowych do rejestracji operacji gospodarczych. Zostały w nim omówione zasady funkcjonowania kont bilansowych i wynikowych oraz zadania z rozwiązaniami pozwalające sprawdzić zrozumienie tematu.

Rozdział trzeci zawiera arkusz kalkulacyjny MS Excel, który pozwala pokazać praktycznie jak przebiega proces rejestracji operacji gospodarczych począwszy od dokumentów potwierdzających wystąpienie operacji, poprzez jej rejestrację w dzienniku i księdze głównej, przygotowanie zestawienia obrotów i sald, a skończywszy na sporządzeniu sprawozdania finansowego. Arkusz ten automatycznie, na podstawie zadekretowanych operacji gospodarczych zestawia bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych. Arkusz kalkulacyjny MS Excel składa się z pięciu podstawowych arkuszy :

  • wykaz kont i bilans otwarcia, który zawiera wykaz kont dla każdego rozwiązywanego zadania,
  • dziennik, który służy do dekretowania operacji gospodarczych. Dla każdej operacji wprowadza się numer i opis operacji oraz kwotę. Następnie wprowadza się numer konta Wn (Dt) lub konta Ma (Ct). Ostatnia kolumna jest wypełniana wyłącznie dla operacji mających wpływ na przepływy pieniężne,
  • arkusz zestawiający automatycznie bilans,
  • arkusz zestawiający automatycznie rachunek zysków i strat,
  • arkusz zestawiający automatycznie rachunek przepływów pieniężnych metodą bezpośrednią.

Szczególną zaletą tego arkusza kalkulacyjnego jest sprawdzenie czy i jak poszczególne operacje gospodarcze wpływają na bilans, wynik finansowy oraz przepływy pieniężne jednostki. Możliwość taką dają zadania (z rozwiązaniami) dotyczące przedsiębiorstw: usługowego, handlowego i produkcyjnego.

Rozdział czwarty został poświęcony kalkulacji kosztów wytworzonych produktów w sprawozdawczym (tradycyjnym) i nowoczesnym rachunku kosztów oraz pokazaniu wpływu zastosowanych rozwiązań rachunku kosztów na koszt wytworzenia produktu.

Opracowanie skierowane jest do:

  • studentów,
  • osób pragnących zrozumieć jak powstaje sprawozdanie finansowe,
  • słuchaczy studiów podyplomowych,
  • kandydatów na biegłych rewidentów.

Autorka ma nadzieję, że książka przyczyni się do lepszego zrozumienia sprawozdania finansowego, także od „kuchni”.

Zapraszamy do sklepu

Pobierz dokument PDF

Kontakt

POTRZEBUJESZ INFORMACJI O USŁUGACH? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Porozumiewamy się swobodnie językiem polskim oraz angielskim. 

Godziny otwarcia biura 8:00 - 18:00. 

sprawdź dojazd
QR Code
Adres

Informacja o usługach

Informacje o usługach