Grupa VAT

Od 01.01.2023 obowiązują przepisy umożliwiające utworzenie grupy VAT – rozdział 2b ustawy o podatku od towarów i usług. Pierwotnie zgodnie z regulacjami Polskiego Ładu zmiany miały wejść w życie ze skutkiem od 01.07.2022. Na podstawie inicjatywy Ministerstwa Finansów nastąpiło przesunięcie ww. terminu.

Grupa VAT to grupa podmiotów powiązanych finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie, zarejestrowana jako podatnik podatku. Grupę tworzy się na okres minimum 3 lat, Przedstawiciel reprezentuje grupę VAT w zakresie jej praw i obowiązków.

Podatnicy są powiązani finansowo, jeżeli jeden z podatników (członków grupy) posiada bezpośrednio 50% udziałów/akcji lub praw głosu/udziału w zysku każdego z pozostałych członków. Powiązanie ekonomiczne występuje gdy przedmiot działalności członków grupy ma taki sam charakter, rodzaje działalności uzupełniają się, są współzależne lub członek grupy prowadzi działalność z której w dużej mierze lub całości korzystają inni członkowie grupy. Powiązanie organizacyjne wynika z faktu wspólnego kierownictwa – pośrednio lub bezpośrednio lub organizacji działań całkowicie lub częściowo w porozumieniu.

Wskazany wyżej warunek powiązań między członkami grupy spełniony musi być przez cały okres trwania grupy (posiadania przez nią statusu podatnika).

W grupie VAT dostawa towarów i świadczenie usług dokonane przez członka grupy na rzecz innego członka nie podlega opodatkowaniu VAT.

Organem właściwym dla grupy jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla przedstawiciela.

Podmiot może być członkiem tylko jednej grupy VAT.

Członkowie grupy VAT odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania z tytułu podatku od towarów i usług zarówno w okresie posiadania statusu grupy, jak też po jego utracie.

Kontakt

POTRZEBUJESZ INFORMACJI O USŁUGACH? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Porozumiewamy się swobodnie językiem polskim oraz angielskim. 

Godziny otwarcia biura 8:00 - 18:00. 

sprawdź dojazd
QR Code
Adres

Informacja o usługach

Informacje o usługach