Koniec w stosowaniu kosztów autorskich bez ograniczeń

Odpowiedzi udzieliła: Renata Guza

Z kosztów autorskich korzystają zarówno osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych jak i zatrudnione na podstawie umów o pracę. Korzystanie z kosztów autorskich jest korzystne podatkowo. Skutkiem zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu jest obniżenie dochodu, od którego jest obliczana zaliczka na podatek dochodowy przez płatnika, i de facto wyższe wynagrodzenie netto. Dodatkowo w rozliczeniu rocznym za 2012 rok, zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodu i co za tym idzie: obniżenie dochodu, od którego jest obliczany podatek, przyniesie po raz ostatni jeszcze jedną korzyść. Przy wysokich przychodach twórcy, obniżenie dochodu do opodatkowania spowoduje, że podatek zostanie obliczany wg pierwszego przedziału skali podatkowej, a więc wg 18% a nie 32% dochodu.  

UWAGA! Do dochodów uzyskiwanych od 1 stycznia 2013 roku zostaną zastosowane nowe przepisy, a podatek obliczymy wg zmienionych zasad.

Ustawą z dnia 24 października 2012 r. o zmianie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. poz. 1278) wprowadzono zmiany, które dotkną autorów i twórców uzyskujących dochody przekraczające 42 tys. w stosunku rocznym.

Najważniejsze wnioski zmienionych przepisów:

  • Począwszy od 2013 roku wprowadzono limit dochodów, do których mogą być stosowane 50% koszty uzyskania przychodu. Limit został określony jako ½ kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, obecnie jest to ½ z kwoty 85 528 zł czyli 42 764 zł. 
  • Zakłady pracy pobierające zaliczkę na podatek od dochodów z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych są zobowiązane kontrolować dochód podatnika  z tych tytułów i po przekroczeniu limitu 42 764 zł zastosować koszty uzyskania przychodu w wysokości 20%, zamiast 50%.
  • Jeśli osoby korzystające z kosztów autorskich uzyskują przychody od więcej niż jednego zakładu pracy, powinny same kontrolować fakt, czy nie przekroczyły limitu dochodów, powalającego zastosować 50% koszty uzyskania przychodu. Jeśli nie będą tego kontrolować w trakcie roku, to w rozliczeniu rocznym będą zobowiązane zastosować koszty 50% do dochodów do kwoty 42 764 zł, a ponad tę kwotę koszty 20%. To z kolei spowoduje konieczność dopłaty podatku, a przy wysokich dochodach z praw autorskich i praw pokrewnych mogą to być znaczące kwoty.
  • Wprowadzono możliwość złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji ze stosowania kosztów 50%. Takie oświadczenie składa osoba korzystająca z praw autorskich i praw pokrewnych (podatnik) w zakładzie pracy (płatnikowi),  z którego uzyskuje dochody z praw autorskich i praw pokrewnych.
  • Oświadczenie należy składać w każdym roku podatkowym.
  • W interesie twórcy jest złożyć oświadczenie we wszystkich zakładach pracy (wszystkim płatnikom: pracodawcom, zleceniodawcom i zlecającym wykonanie dzieła), od których uzyskuje dochody z praw autorskich i praw pokrewnych.
  • Jeśli okaże się, że koszty uzyskania przychodów, faktycznie poniesione przez twórcę były wyższe niż zastosowane przez płatnika koszty ryczałtowe 50% lub 20% to jest możliwość zastosowania faktycznie poniesionych kosztów w rozliczeniu rocznym, jeśli podatnik udowodni ich wysokość.

 

Podstawa prawna: art. 22 ust. 9, pkt 1-3, ust. 9a - 10a, art. 32 ust. 2, ust. 7, art. 41 ust. 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.)

Kontakt

POTRZEBUJESZ INFORMACJI O USŁUGACH? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Porozumiewamy się swobodnie językiem polskim oraz angielskim. 

Godziny otwarcia biura 8:00 - 18:00. 

sprawdź dojazd
QR Code
Adres

Informacja o usługach

Informacje o usługach