Termin opłacenia składek ZUS a koszty uzyskania przychodów [CIT, PIT]

Dotychczas obowiązujący przepis art.15 ust. 4h ustawy CIT z dniem 1 stycznia 2023 r. ulega zmianie tj. następuje ujednolicenie regulacji w zakresie momentu ujęcia składek ZUS w części finansowanej przez płatnika składek, składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kosztach uzyskania przychodów.

Nowe brzmienie przepisu określa, że wyżej wymienione składki stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który należności te są należne, pod warunkiem, że składki zostaną opłacone w terminie wynikającym z odrębnych przepisów.

Nowy przepis w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2023 r. dotyczy składek należnych od 1 stycznia 2023 r.

Co ważne, podatnicy podatku CIT, których rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2023 r., a zakończy się po dniu 31 grudnia 2023 r., stosują do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego przepisy ustawy obowiązującej do 31 grudnia 2022 r.

Analogiczna zmiana dotyczy podmiotów opodatkowanych PIT.

Kontakt

POTRZEBUJESZ INFORMACJI O USŁUGACH? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Porozumiewamy się swobodnie językiem polskim oraz angielskim. 

Godziny otwarcia biura 8:00 - 18:00. 

sprawdź dojazd
QR Code
Adres

Informacja o usługach

Informacje o usługach