Wyższe obciążenia wynagrodzeń dla członków zarządu i prokurentów od 1 stycznia 2022 roku

Jedną z istotnych zmian, która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku, jest objęcie obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego osób wykonujących swoje funkcje na podstawie aktów powołania m.in. członków zarządu i prokurentów.

Zgodnie z przyjętą przez Sejm, a podpisaną przez Prezydenta RP w dniu 16 listopada 2021 roku, Ustawą o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (zw. dalej ustawą nowelizacyjną) przychody otrzymywane z tytułu wykonywania obowiązków na podstawie powołania na mocy uchwały począwszy od 2022 roku, będą stanowić podstawę do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego.

Obecnie pełnienie funkcji prezesa zarządu, wiceprezesa zarządu, członka zarządu bądź prokurenta nie jest tytułem do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Powyższe ulegnie zmianie od dnia wejścia w życie wymienionej wyżej ustawy.

Art. 15 uchwalonej ustawy nowelizacyjnej od 1 stycznia 2022 roku wprowadza zmianę w art. 66 ust. 1 w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 roku, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych poprzez dodanie pkt w brzmieniu: „35a) osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie”. Zmiana ta oznacza w praktyce, że od 1 stycznia 2022 roku, do listy tytułów podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu, dodano osoby pełniące funkcję na mocy powołania – warunkiem musi być otrzymywanie wynagrodzenia z tego tytułu. Zmiana ta dotyczy spółek polskich oraz zagranicznych, w przypadku gdy dana osoba podlega polskiemu systemowi ubezpieczeniowemu.

Zmiany, które wprowadza ustawa oznaczają, iż spółka która nawiązała stosunek organizacyjny z osobą na podstawie aktu powołania oraz otrzymuje za pełnienie tej funkcji wynagrodzenie winna być zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZZA (w terminie 7 dni od dnia powstania obowiązku).

Ważne! Obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego prezesów, wiceprezesów, członków zarządu oraz prokurentów od 1 stycznia 2022 roku.

Składka zdrowotna nie będzie mogła być odliczona od podatku dochodowego, gdyż brak takiej możliwości również wynika z wprowadzanej obecnie ustawy nowelizacyjnej.

Podmioty prawne, które do 31 grudnia 2021 roku, nie były zobowiązane do zgłoszenia spółki do ZUS na druku ZPA – zgłoszenie płatnika składek - natomiast wypłacają wynagrodzenia z tytułu powołania, będą zobowiązane takowe zgłoszenie złożyć w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku.

Ważne! Spółki, które nie są zgłoszone do ZUS jako płatnicy składek, a wypłacają wynagrodzenia z tytułu powołania, będą zobowiązane dokonać zgłoszenia płatnika składek od 1 stycznia 2022 roku.

Zmiana w obowiązku opłacania składki zdrowotnej dotyczy tylko i wyłącznie osób pełniących funkcję na podstawie powołania, które pobierają wynagrodzenie z tego tytułu. Osoby, które wykonują obowiązki bez wynagrodzenia nadal nie będą objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Od 1 stycznia 2022 roku, od wynagrodzeń z tytułu powołania, będzie obowiązek odprowadzania składki zdrowotnej w wysokości 9% od kwoty brutto wynagrodzenia oraz uwzględnianie takiej osoby w raportach miesięcznych przesyłanych do ZUS. Zgłaszającym do ubezpieczenia oraz opłacającym składki będzie podmiot wypłacający wynagrodzenie.  

PRZYKŁAD:

Wynagrodzenie prezesa zarządu 7 000,00 brutto

2021: 7000 – ((7000-250)*17%) = 5852 netto

2022: 7000 – ((7000-250)*17%) - (7000*9%) = 5222 netto

Różnica w wynagrodzeniu netto od 2022 roku: o 630 netto niższe wynagrodzenie w porównaniu z rokiem 2021.

autor:

Ewa Rykaczewska & Renata Guza-Kiliańska

Pobierz dokument PDF

Kontakt

POTRZEBUJESZ INFORMACJI O USŁUGACH? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Porozumiewamy się swobodnie językiem polskim oraz angielskim. 

Godziny otwarcia biura 8:00 - 18:00. 

sprawdź dojazd
QR Code
Adres

Informacja o usługach

Informacje o usługach