Administarcja skarbowa wykreśla podaników VAT z rejestru

Zespół MAC

Jak podaje Polska Agencja Prasowa (informacja z dnia 11.04.2017), od początku roku z rejestru podatników VAT wykreślono już ponad 39 tysięcy firm.

Zgodnie z tzw. dużą nowelizacją ustawy o VAT, która weszła w życie 1 stycznia 2017 roku, rozszerzono mechanizm wykreślania podatników VAT z rejestru. Wykreślenia te w wielu przypadkach mogą odbywać się z urzędu, bez konieczności zawiadamiania o tym podatnika. Może to dotyczyć między innymi następujących sytuacji:

  • podatnik nie istnieje,
  • mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z podatnikiem albo jego pełnomocnikiem,
  • dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym okażą się niezgodne z prawdą,
  • podatnik albo jego pełnomocnik nie stawia się na wezwania organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej,
  • podatnik zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej na okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy,
  • podatnik, będąc obowiązanym do złożenia deklaracji VAT, nie złożył takich deklaracji za 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały,
  • podatnik składał przez 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały deklaracje VAT, w których nie wykazał sprzedaży lub nabycia towarów lub usług z kwotami podatku do odliczenia (tzw. „zerowe” deklaracje VAT),
  • podatnik wystawiał faktury lub faktury korygujące, dokumentujące czynności, które nie zostały dokonane,
  • podatnik prowadząc działalność gospodarczą wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że dostawcy lub nabywcy biorący udział pośrednio lub bezpośrednio w dostawie tego samego towaru lub usługi uczestniczą w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu odniesienia korzyści majątkowej.

Najwięcej, bo ponad 25 tysięcy podatników wykreślono, ponieważ zawiesiły one działalność na co najmniej sześć miesięcy.

Podstawą do wykreślenia z rejestru 7693 firm było stwierdzenie, że przez sześć kolejnych miesięcy lub dwa kwartały składali oni deklaracje tzw. „zerowe deklaracje”, czyli takie, w których nie wykazywali sprzedaży lub nabycia towarów i usług z kwotami VAT do odliczenia.

W przypadku 3708 podatników powodem wykreślenia było nieskładanie deklaracji VAT przez pół roku. W przypadku 357 podmiotów ustalono, że podatnik nie istnieje, a w 293 przypadkach okazało się, że dane podane w zgłoszeniu są nieprawdziwe. 1499 wykreśleń wynikało z faktu, że urzędnicy skarbowi nie mogli było skontaktować się z podatnikiem lub jego pełnomocnikiem.

447 podatników wykreślono z rejestru w wyniku niestawiania się podatnika na wezwania organu kontroli skarbowej. Fiskus stwierdził ponadto, że w 12 przypadkach podatnicy składali faktury dokumentujące fikcyjne czynności, a w odniesieniu do kolejnych 10 uznano, że podatnik VAT wiedział lub miał uzasadnione podstawy by przypuszczać, że jego bezpośredni lub pośredni dostawcy uczestniczą w oszustwie podatkowym.

Marian Banaś, szef Krajowej Administracji Skarbowej, wyjaśnił, że decyzja o wykreśleniu podatnika z rejestru podatników VAT jest zakończeniem innych czynności o charakterze formalnym, wymagających również uczestnictwa w niej strony, a w ich trakcie podatnik ma możliwości złożenia wyczerpujących informacji i wyjaśnień, zaś po wydaniu decyzji może odwołać się do wyższej instancji, następnie wnieść skargę do sądu administracyjnego.

W ocenie Ministerstwa Finansów celem wprowadzonego rozwiązania, polegającego na wykreślaniu podajników VAT z rejestru jest ograniczenie nadużyć i oszustw podatkowych.

Kontakt

POTRZEBUJESZ INFORMACJI O USŁUGACH? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Porozumiewamy się swobodnie językiem polskim oraz angielskim. 

Godziny otwarcia biura 8:00 - 18:00. 

sprawdź dojazd
QR Code
Adres

Informacja o usługach

Informacje o usługach