Czas na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Odpowiedzi udzieliła: Renata Guza

Których firm dotyczy?

Zgodnie z Art. 3 pkt 1, 3 i 3a Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r., Nr 70, poz. 335 z późn. zm.) pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego rok co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty są zobowiązani do tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Czy jest obowiązkowy?

Pracodawcy zobowiązani do tworzenia funduszu mogą się zwolnić z jego tworzenia. Pracodawcy nieobjęci układem zbiorowym pracy oraz niezobowiązani do wydania regulaminu wynagradzania, informacje w sprawie nietworzenia funduszu i niewypłacania świadczenia urlopowego przekazują pracownikom w pierwszym miesiącu danego roku kalendarzowego, w sposób przyjęty u danego pracodawcy.

U pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników, objętych układem zbiorowym pracy, postanowienia w sprawie nietworzenia Funduszu i niewypłacania świadczenia urlopowego zawiera  się w układzie zbiorowym pracy. Jeżeli u takich pracodawców pracownicy nie są objęci układem zbiorowym pracy, postanowienia w sprawie nietworzenia Funduszu i niewypłacania świadczenia urlopowego zawiera się w regulaminie wynagradzania.

Do kiedy?

Do 31 maja pracodawca przekazuje na wyodrębniony rachunek bankowy co najmniej 75% równowartości odpisów a do 30 września przekazuje pozostałą kwotę. W związku z tym, że wartość odpisu opiera się na założeniach o zatrudnieniu: na koniec roku dokonuje się korekty wartości odpisu.

Co zrobić z obliczonym odpisem?

Pracodawcy, którzy świadomie bądź nieświadomie zdecydowali się na tworzenie funduszu są zobowiązani do utworzenia odrębnego rachunku bankowego, na który przekazuje się odpisy i zwiększenia na ZFŚS.

Jaka jest wysokość odpisu?

Wysokość odpisu podstawowego w 2012 roku jest taki sam jak w roku 2011 i wynosi: 1093,93.

Czy musi być tak dużo/dlaczego tak mało?

Warto wspomnieć, że wysokość odpisu może kształtować się dowolnie, w tym może zostać obniżona. Obniżenia odpisu dokonuje się na takich samych zasadach jak zwolnienie się z tworzenia funduszu,  poprzez odpowiednie zmiany w przepisach zakładowych.

Jak sobie poradzić z obliczeniami?

Zainteresowanym udostępnię kalkulator, który po wpisaniu ilości osób obliczy kwotę odpisu i wskaże do kiedy i jakie kwoty należy przekazać na wyodrębniony rachunek bankowy. W tym celu proszę o kontakt na adres e-mail:payroll@macauditor.pl z dopiskiem odpis na ZFŚS.

Kontakt

POTRZEBUJESZ INFORMACJI O USŁUGACH? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Porozumiewamy się swobodnie językiem polskim oraz angielskim. 

Godziny otwarcia biura 8:00 - 18:00. 

sprawdź dojazd
QR Code
Adres

Informacja o usługach

Informacje o usługach