Jednolity Plik Kontrolny dla małych i średnich podatników

Zespół MAC

Małe i średnie przedsiębiorstwa są zobowiązane, aby za pierwszy miesiąc 2017 roku przygotować i terminowo - do 25 lutego 2017 roku złożyć jednolity plik kontrolny - JPK_VAT. 

Obowiązek ten dla dużych podatników istnieje już od ubiegłego roku. 

Obecnie obowiązek przesyłania JPK_VAT obejmuje już zatem wszystkich przedsiębiorców, za wyjątkiem firm mikro.

Za mikroprzedsiębiorcę uznaje się podmiot, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych, nieprzekraczający równowartości w złotych 2000 0000 EUR, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 000 000 EUR.

Obowiązek przesyłania JPK_VAT pociąga za sobą wiele konsekwencji - podatnicy są zobowiązani, aby dostosować prowadzone rejestry VAT do wymogów określonych w przepisach. Ewidencja musi zawierać dane konieczne do sporządzenia prawidłowej deklaracji, informacji podsumowującej, jak i pliku JPK. Zgodnie z nowymi przepisami ewidencja musi zawierać dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokości kwoty podatku należnego, korekt podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżającej podatek należny, korekt podatku naliczonego i kwoty podatku podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego bądź kwocie zwrotu podatku. 

Dotychczasowy zakres informacji jest rozszerzony o dane służące identyfikacji poszczególnych transakcji, w tym numer identyfikacji kontrahenta stosowany na potrzeby identyfikacji podatkowej. Rejestry VAT muszą być prowadzone w formie elektronicznej przy użyciu programów komputerowych.

Kontakt

POTRZEBUJESZ INFORMACJI O USŁUGACH? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Porozumiewamy się swobodnie językiem polskim oraz angielskim. 

Godziny otwarcia biura 8:00 - 18:00. 

sprawdź dojazd
QR Code
Adres

Informacja o usługach

Informacje o usługach