Minimalny podatek dochodowy dla właścicieli nieruchomości komercyjnych

Przepisy wprowadzają tzw. minimalny podatek dla podmiotów posiadających nieruchomości komercyjne, których wartość początkowa przekracza 10 mln zł. Opodatkowanie obejmuje następujące typy nieruchomości:

  • centra handlowe, 
  • domy towarowe, 
  • samodzielne sklepy i butiki,
  • pozostałe budynki handlowo-usługowe, 
  • budynki biurowe.

(Decydujący wpływ na opodatkowanie danej nieruchomości ma jej przynależność do odpowiedniej grupy zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych KŚT)

Z opodatkowania wyłączone są: 

  • środki trwałe "od których zaprzestano dokonywania odpisów amortyzacyjnych na podstawie art. 16c pkt 5 (składniki majątku, które nie są używane na skutek zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej albo zaprzestania działalności, w której te składniki były używane),
  • budynki biurowe wykorzystywane wyłącznie lub w głównym stopniu na własne potrzeby podatnika.

Podatek będzie wynosić za każdy miesiąc 0,035% wartości początkowej tych nieruchomości, przy czym podstawę opodatkowania stanowi przychód odpowiadający wartości początkowej środka trwałego ustalanej na pierwszy dzień każdego miesiąca wynikającej z prowadzonej ewidencji, pomniejszonej o kwotę 10 000 000 zł.

Przykład: Spółka X jest właścicielką biurowca o wartości początkowej 12 mln zł. W związku z tym miesięczny podatek wyniesie 0,035% x (12 mln zł – 10 mln zł) = 700 zł.

Podatnicy są obowiązani za każdy miesiąc obliczać i wpłacać ten podatek na rachunek urzędu skarbowego w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który płacony jest podatek.

Kwotę obliczonego za dany miesiąc podatku podatnicy odliczają od zaliczki na podatek dochodowy obliczonej na zasadach ogólnych. W przypadku gdy podatnicy wpłacają zaliczki kwartalne, odliczeniu podlega podatek obliczony za miesiące przypadające na dany kwartał.

Podatnicy mogą nie wpłacać podatku, jeżeli jest on niższy od kwoty zaliczki za podatek bieżący za dany miesiąc.

Kwotę uiszczonego i nieodliczonego w roku podatkowym podatku, odlicza się od podatku dochodowego od osób prawnych obliczonego na zasadach ogólnych za rok podatkowy. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu rocznym CIT-8.

Kontakt

POTRZEBUJESZ INFORMACJI O USŁUGACH? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Porozumiewamy się swobodnie językiem polskim oraz angielskim. 

Godziny otwarcia biura 8:00 - 18:00. 

sprawdź dojazd
QR Code
Adres

Informacja o usługach

Informacje o usługach