Obowiązek badania sprawozdania finansowego

Michał Kariozen, biegły rewident | MAC

Rozpoczęcie 2017 roku to moment, w którym każda firma powinna ustalić, czy jej sprawozdanie finansowe za 2017 rok będzie podlegało badaniu przez biegłego rewidenta. W przypadku wystąpienia takiego obowiązku warto bowiem z wyprzedzeniem przygotować się do badania – uporządkować swoją politykę rachunkowości i organizację księgowości, zaplanować koszt audytu, wybrać rzetelnego biegłego rewidenta, który przeprowadzi badanie.

Krąg podmiotów, których sprawozdania finansowe podlegają badaniu określa art. 64 ustawy o rachunkowości.

Obowiązek badania sprawozdania finansowego za 2017 rok obejmuje większość instytucji finansowych (banki zakłady ubezpieczeń itd.), ale też „zwykłe” przedsiębiorstwa, w tym:

  • wszystkie spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji,
  • pozostałe jednostki (np. spółki z o.o), które spełniły co najmniej dwa z trzech warunków:
    • średnioroczne zatrudnienie w 2016 roku w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,
    • suma bilansowa (suma aktywów bilansu) koniec 2016 roku wyniosła co najmniej 11 060 000 PLN (równowartość 2 500 000 EUR),
    • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za 2016 rok wyniosły co najmniej 22 120 000 PLN (równowartość 5 000 000 EUR).

Ponadto wymóg audytu dotyczy sprawozdań finansowych spółek przejmujących i spółek nowo zawiązanych, sporządzone za rok obrotowy, w którym nastąpiło połączenie, a także rocznych sprawozdań finansowych jednostek sporządzone zgodnie z MSSF.

Kontakt

POTRZEBUJESZ INFORMACJI O USŁUGACH? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Porozumiewamy się swobodnie językiem polskim oraz angielskim. 

Godziny otwarcia biura 8:00 - 18:00. 

sprawdź dojazd
QR Code
Adres

Informacja o usługach

Informacje o usługach