Obowiązek przesyłania ksiąg do urzędu skarbowego [PIT, CIT]

Podmioty prowadzące księgi w formie uproszczonej (KPiR), księgi rachunkowe lub ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych są obowiązane prowadzić te księgi i ewidencję przy użyciu programów komputerowych oraz przesyłać do urzędu skarbowego księgi i ewidencję według stanu na ostatni dzień:

− miesiąca – w przypadku gdy stanowią podstawę ustalania zaliczek miesięcznych,

− kwartału – w przypadku gdy stanowią podstawę ustalania zaliczek kwartalnych

w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po upływie odpowiednio tego miesiąca albo kwartału oraz po zakończeniu roku podatkowego w terminie do dnia upływu terminu określonego dla złożenia rocznego zeznania PIT lub CIT.

Raportowanie odbywać musi się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, tj. w postaci pliku JPK.

Ta sama zasada dotyczy podmiotów rozliczających się w postaci ryczałtu - tu raporty w JPK obejmować będą ewidencję przychodów lub wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Nowelizacją ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, ustawodawca odroczył terminy wejścia w życie obowiązku w/w raportowania.

Obowiązek raportowania ksiąg w postaci elektronicznej będzie realizowany po raz pierwszy za okresy rozliczeniowe rozpoczynające się po dniu:

1) 31 grudnia 2023 r. w przypadku podatkowych grup kapitałowych oraz podatników CIT, u których wartość przychodu uzyskanego w poprzednim roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln EUR

2) 31 grudnia 2024 r. w przypadku podatników CIT (innych niż wymienionych w pkt 1), obowiązanych przesyłać ewidencje JPK_V7 oraz podatników PIT (w tym rozliczających się w postaci ryczałtu) obowiązanych przesyłać ewidencje JPK_V7

3) 31 grudnia 2025 r. w przypadku pozostałych podatników CIT i PIT.

Kontakt

POTRZEBUJESZ INFORMACJI O USŁUGACH? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Porozumiewamy się swobodnie językiem polskim oraz angielskim. 

Godziny otwarcia biura 8:00 - 18:00. 

sprawdź dojazd
QR Code
Adres

Informacja o usługach

Informacje o usługach