Podatek od przerzuconych dochodów [CIT]

Od 1 stycznia 2022 r. w ustawie CIT (art. 24aa) wprowadzono podatek od przerzuconych dochodów (dalej PPD), który obejmie niektórych podatników. Nowelizacją ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw ustawodawca zmienił przepisy dotyczące podatku od przerzuconych dochodów.

x

Za przerzucone dochody uznaje się zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym koszty poniesione przez podatnika na rzecz niemającego siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podmiotu powiązanego w rozumieniu ustawy CIT z tym podatnikiem, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:

1) według przepisów prawa podatkowego obowiązujących w państwie siedziby, zarządu, zarejestrowania lub położenia tego podmiotu powiązanego, dochód (przychód) tego podmiotu uzyskany z jednego z tytułów wymienionych poniżej kosztów przerzuconych podlega opodatkowaniu według stawki podatku dochodowego niższej niż 14,25%, obliczonej zgodnie z przepisami ustawy CIT, lub zwolnieniu, lub wyłączeniu z opodatkowania tym podatkiem;

2) ten podmiot powiązany uzyskuje od podatnika lub innych spółek powiązanych w rozumieniu ustawy o CIT z tym podatnikiem, z tytułów wymienionych poniżej kosztów przerzuconych co najmniej 50% ogółu przychodów określonych zgodnie z przepisami o podatku dochodowym lub przepisami o rachunkowości;

3) ten podmiot powiązany przekazuje, w jakiejkolwiek formie, co najmniej 10% przychodów, o których mowa w pkt 2, na rzecz innego podmiotu:

a) zaliczając w związku z tym wydatki do kosztów rozliczanych dla celów podatku dochodowego lub wydatki te lub przychody odlicza od dochodu, podstawy opodatkowania lub od podatku w jakiejkolwiek formie, lub

b) jeżeli przychody te składają się na zysk przeznaczony do wypłaty, bez względu na termin, w formie dywidendy lub innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych;

4) suma określonych poniżej kosztów przerzuconych poniesionych przez podatnika w roku podatkowym na rzecz podmiotów powiązanych w rozumieniu ustawy o CIT z podatnikiem, zaliczonych w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów tego podatnika, stanowi co najmniej 3% sumy kosztów uzyskania przychodów podatnika za ten rok.

x

Ciężar dowodu, że nie został spełniony co najmniej jeden z warunków wyżej wymienionych, spoczywa na spółce, która zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów koszty określone poniżej jako koszty przerzucone. W praktyce u większości podatników najłatwiej będzie udokumentować spełnienie ostatniego warunku, czyli nieprzekroczenie poziomu 3% kosztów przerzuconych (definicja poniżej) w kosztach uzyskania przychodów ogółem.

xx

Do kosztów przerzuconych zalicza się:

1) koszty usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz usług o podobnym charakterze,

2) koszty wszelkiego rodzaju opłat i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z praw lub wartości, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4–7 (wartości niematerialne),

3) koszty przeniesienia ryzyka niewypłacalności dłużnika z tytułu pożyczek, innych niż udzielonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, w tym w ramach zobowiązań wynikających z pochodnych instrumentów finansowych oraz świadczeń o podobnym charakterze,

4) koszty finansowania dłużnego związane z uzyskaniem środków finansowych i korzystaniem z tych środków, w szczególności odsetki, opłaty, prowizje, premie, część odsetkową raty leasingowej, kary i opłaty za opóźnienie w zapłacie zobowiązań oraz koszty zabezpieczenia zobowiązań, w tym koszty pochodnych instrumentów finansowych,

5) koszty opłat i wynagrodzeń za przeniesienie funkcji, aktywów lub ryzyk.

xx

Podatek z tytułu przerzuconych dochodów wynosi 19% podstawy opodatkowania. Podatek od przerzuconych dochodów pomniejsza się o kwotę zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 21 ustawy o CIT, pobranego od wypłat z tytułu kosztów uwzględnionych w podstawie opodatkowania, na warunkach określonych w ustawie o CIT.

Podstawę opodatkowania podatku od przerzuconych dochodów stanowi suma przerzuconych dochodów w roku podatkowym, a w przypadku podatkowej grupy kapitałowej - suma przerzuconych dochodów w roku podatkowym spółek tworzących tę grupę.

Podatnikiem podatku od przerzuconych dochodów jest spółka, a w przypadku podatkowej grupy kapitałowej - ta grupa.

Podatnicy podatku od przerzuconych dochodów są obowiązani obliczać ten podatek za rok podatkowy w zeznaniu rocznym (CIT-8) i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie złożenia tego zeznania. Oznacza to, że PPD po raz pierwszy zostanie wykazany w zeznaniu CIT-8, które zostanie złożone w roku 2023 za rok 2022.

Przepisów o PPD nie stosuje się w zakresie, w jakim przerzucone koszty zostały poniesione na rzecz podmiotu powiązanego, podlegającego opodatkowaniu od całości swoich dochodów w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego i prowadzącego w tym państwie istotną rzeczywistą działalność gospodarczą.

x

Przy ocenie, czy podmiot powiązany prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą, bierze się pod uwagę w szczególności, czy:

1) zarejestrowanie podmiotu wiąże się z istnieniem przedsiębiorstwa, w ramach którego wykonuje on faktycznie czynności stanowiące działalność gospodarczą, w tym czy podmiot ten posiada lokal, wykwalifikowany personel oraz wyposażenie wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej;

2) podmiot posiada możliwość samodzielnego decydowania o przeznaczeniu otrzymanej należności;

3) podmiot ponosi ryzyko ekonomiczne związane z utratą danej należności.

Przy ocenie, czy rzeczywista działalność gospodarcza ma charakter istotny, bierze się pod uwagę w szczególności stosunek przychodów uzyskiwanych przez podmiot powiązany, z prowadzonej rzeczywistej działalności gospodarczej do jego przychodów ogółem.

Kontakt

POTRZEBUJESZ INFORMACJI O USŁUGACH? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Porozumiewamy się swobodnie językiem polskim oraz angielskim. 

Godziny otwarcia biura 8:00 - 18:00. 

sprawdź dojazd
QR Code
Adres

Informacja o usługach

Informacje o usługach