Pracownicze Plany Kapitałowe od 1 stycznia 2021

Pracownicze Plany Kapitałowe: umowa o zarządzanie PPK − najpóźniej do 23 kwietnia 2021 r.; umowa o prowadzenie PPK − najpóźniej do 10 maja 2021 r.

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) są wprowadzane etapami. Terminy wprowadzenia PPK są uzależnione od stanu zatrudnienia. Od 1 lipca 2019 r. obowiązkiem PPK objęte zostały przedsiębiorstwa zatrudniające co najmniej 250 osób według stanu na 31 grudnia 2018 r., od 1 lipca 2020 r. przedsiębiorstwa zatrudniające co najmniej 50 osób według stanu na 30 czerwca 2019 r. i co najmniej 20 osób wg stanu na 31 grudnia 2019 r.

 

Od 1 stycznia 2021 r. PPK wprowadzają tzw. pozostałe jednostki zatrudniające i jednostki sektora finansów publicznych. Terminy zawarcia umów przez pozostałe jednostki zatrudniające:

− umowa o zarządzanie PPK − najpóźniej do 23 kwietnia 2021 r.

− umowa o prowadzenie PPK − najpóźniej do 10 maja 2021 r.

 

Działania dotyczące wprowadzenia PPK można przeprowadzić w poniższych krokach:

 

KROK 1: konsultacje ze związkami zawodowymi/przedstawicielami pracowników, w tym ustalenie kryteriów wyboru instytucji, z którą zostanie zawarta umowa o prowadzenie PPK

Wykaz aktualnych instytucji, z którymi jest możliwe podpisanie umowy o zarzadzanie i prowadzenie PPK, znajduje się na stronie: https://www.mojeppk.pl/lista-instytucji-finansowych.html

 

KROK 2: podpisanie umowy o zarządzanie PPK

Umowę o zarządzenie PPK należy podpisać do 23 kwietnia 2021 r.

Jest przypadek szczególny, kiedy nie trzeba podpisywać umowy o zarządzanie PPK. Dotyczy mikroprzedsiębiorców, u których wszyscy pracownicy złożyli deklaracje rezygnacji.

https://www.mojeppk.pl/dla-pracodawcy.html

 

KROK 3: kampania informacyjna dla pracowników, zleceniobiorców i członków rady nadzorczej

Szczegółowe informacje na temat PPK znajdują się na stronach

https://www.mojeppk.pl/dla-pracodawcy.html

https://www.mojeppk.pl/pliki-do-pobrania.html

gdzie można także znaleźć ulotki informacyjne dla pracowników w językach polskim, angielskim, ukraińskim, białoruskim i wietnamskim.

 

KROK 4: wyznaczenie osób, które będą kontaktować się z pracownikami, zleceniobiorcami i członkami rad nadzorczych w zakresie PPK (w tym zbieranie deklaracji o rezygnacji, przystąpienia, podwyższenia/obniżenia wpłat)

Przystąpienie do PPK odbywa się na zasadzie autozapisu dla osób w przedziale wieku od 18 do 55 lat, co oznacza że te osoby wchodzą do programu z automatu, chyba że złożą wniosek o rezygnację z PPK. Osoby w wieku od 55 do 70 lat, mogą przystąpić do programu na swój wniosek.

Osoby w przedziale wieku od 18 do 55 lat mogą złożyć deklarację rezygnacji, ale należy podkreślić, że to musi być ich samodzielna decyzja, bez żadnych nacisków ze strony pracodawcy.

https://www.mojeppk.pl/aktualnosci/Wzory-formularzy-dla-pracownik-w-na-Portalu-MojePPK.html

 

KROK 5: wyznaczenie osób, które zostaną upoważnione do panelu instytucji PPK, z którą została podpisana umowa o zarządzenie PPK

 

KROK 6: zawarcie umowy o prowadzenie PPK w imieniu osób, które nie złożą deklaracji o rezygnacji (18-55 lat) i osób, które przystąpią dobrowolnie (55-70 lat)

Umowę o prowadzenie PPK należy podpisać do 10 maja 2021 r. Jeśli wszystkie osoby złożą deklarację rezygnacji, to umowy o prowadzenie PPK nie podpisuje się.

Jeśli przynajmniej jeden pracownik pozostanie w systemie PPK (nie złoży rezygnacji), to konieczne będzie zgłoszenie go do PPK, składanie comiesięcznych raportów, zgłoszenie ewentualnej rezygnacji oraz zgłoszenie ponownego przystąpienia.

 

KROK 7: przekazanie do działu płac listy osób, w imieniu których została zawarta umowa o zarządzanie PPK wraz z informacją, czy wpłata będzie w wysokości podstawowej, podwyższonej czy obniżonej

 

Obowiązkowe wpłaty na PPK:

  • 1,5% podstawy składek emerytalno-rentowych w danym miesiącu, finansowane przez pracodawcę/zleceniodawcę,
  • 2% podstawy składek emerytalno-rentowych w danym miesiącu finansowane przez pracownika/zleceniobiorcę/członka rady nadzorczej,
  • Dodatkowo i dobrowolnie przedsiębiorstwo może zwiększyć wpłatę o 2,5%, a pracownik/zleceniobiorca o 2%.

 

Pracownik/zleceniobiorca może obniżyć procent wpłaty, jeśli jego wynagrodzenie nie przekracza 120% minimalnego wynagrodzenia.

 

KROK 8: naliczenie wpłat na PPK w pierwszej liście płac po zawarciu umowy o PPK.

Jeśli wynagrodzenia są wypłacane na koniec miesiąca, a umowa zostanie podpisana np. 5 maja 2021 r., to wpłaty na PPK zostaną naliczone na liście płac za maj 2021, płatnej do 31 maja 2021 r. Jeśli wynagrodzenia są wypłacane do „10”, a umowa zostanie zawarta np. 5 maja 2021 r., to wpłaty na PPK zostaną naliczone na liście płac za kwiecień 2021, płatnej do 10 maja 2021 r.

W sytuacji gdy zostaną naliczone wpłaty do PPK, a pracownik złoży deklarację rezygnacji po naliczeniu listy płac, nawet po wypłacie wynagrodzenia, a przed realizacją przelewu do instytucji PPK, to konieczna będzie korekta listy płac oraz zwrot pracownikowi naliczonej wpłaty.

 

KROK 9: przygotowanie i wysłanie do instytucji finansowej z którą zostanie podpisana umowa o prowadzenie PPK raportu składkowego – z wykazem osób oraz wysokością wpłat przyporządkowanych do każdej z osób

Raport składkowy należy wysłać do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu naliczenia wpłat.

 

KROK 10: realizacja przelewu na rachunek instytucji finansowej z sumą naliczonych wpłat na PPK

Pierwszy przelew należy zrealizować od 1 do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym zawarto umowę o prowadzenie PPK. Przelewy za kolejne miesiące należy realizować do 15 dnia następujące po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane wpłaty na PPK.

https://www.mojeppk.pl/aktualnosci/Dokonywanie-wp-at-do-PPK---wskaz-wki-dla-pracodawcy.html

Moment realizacji przelewu ma wpływ na ustalenie momentu osiągnięcia przychodu przez pracowników/zleceniobiorców/członków rad nadzorczych. Przychód to kwota wpłaty na PPK finansowana przez firmę. Moment osiągnięcia przychodu to data realizacji przelewu. Przychód z tytułu wpłaty na PPK finansowanej przez firmę jest tylko opodatkowany, nie podlega składkom ZUS.

 

KROK 11: wykazanie na RCA przychodu z tytułu wpłaty finansowanej przez firmę

W deklaracji rozliczeniowej ZUS składanej do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu którego dotyczy, na raporcie RCA należy wykazać wartość przychodu z tytułu wpłaty na PPK finansowanej przez firmę

https://www.mojeppk.pl/aktualnosci/Wplaty-do-PPK-trzeba-wykazywac-w-raportach-ZUS-RCA.html

 

Pracowniczych Planów Kapitałowych nie musi wprowadzać:

  • samozatrudniony, czyli osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, o ile nie zatrudnia osób będących osobami zatrudnionymi w rozumieniu ustawy o PPK,
  • osoba fizyczna, która zatrudnia, w zakresie niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą tego podmiotu, inną osobę fizyczną, w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tej osoby (czyli na przykład osoby zatrudniające opiekunki do dzieci lub dorywczą pomoc domową),
  • mikroprzedsiębiorca, któremu wszystkie osoby zatrudnione złożyły deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat

(Mikroprzedsiębiorcą jest to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro. W myśl art. 7 ust. 3 prawa przedsiębiorców średnioroczne zatrudnienie określa się w przeliczeniu na pełne etaty, nie uwzględniając pracowników przebywających m.in. na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich i wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego),

  • pracodawca, który w terminie, w którym ustawa o PPK ma dla niego zastosowanie, prowadzi PPE oraz nalicza i odprowadza składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia, jeżeli do PPE przystąpiło co najmniej 25% osób zatrudnionych.

 

Autor

Renata Guza-Kiliańska

Dział Outsourcingu Usług Kadrowo-Płacowych Mac Auditor

 

Kontakt

POTRZEBUJESZ INFORMACJI O USŁUGACH? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Porozumiewamy się swobodnie językiem polskim oraz angielskim. 

Godziny otwarcia biura 8:00 - 17:30. 

sprawdź dojazd
QR Code
Adres

Informacja o usługach

Informacje o usługach