Preferencyjna stawka CIT 9% dla niektórych małych podatników i spółek rozpoczynających działalność (CIT)

Preferencyjna stawka CIT (dotychczas 15%) wyniesie począwszy od 2019 roku 9%. Stawka ta dotyczy opodatkowania od przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych.

Podstawowe warunki zastosowania stawki 9% (wymagane łącznie) to:

 1) posiadanie statusu małego podatnika. Mały podatnik to taki, u którego wartość przychodu ze sprzedaży brutto (wraz z kwotą należnego podatku VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1 000 zł,

W roku 2019 status małego podatnika dla potrzeb CIT będą miały spółki, których przychody ze sprzedaży (wraz z VAT) nie przekroczyły w 2018 roku kwoty 5 135 000 zł.

 

Status małego podatnika nie jest wymagany w stosunku do spółek rozpoczynających działalność w danym roku.


oraz

 2) nieprzekroczenie kwoty przychodów ogółem (a zatem nie tylko przychodów ze sprzedaży) osiągniętych w danym roku podatkowym równowartości 1 200 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1 000 zł.

Przekroczenie w danym roku 1 200 000 euro przychodów oznacza automatyczną utratę prawa do stosowania stawki CIT 9% dla całego roku podatkowego. W takiej sytuacji spółka podlega opodatkowaniu CIT standardową stawką 19% za cały rok podatkowy.

Zastosowanie stawki 9% wymaga upewnienia się, że nie zachodzą przesłanki wykluczające preferencyjne opodatkowanie. Wyłączenia dotyczą przede wszystkim podmiotów, które przeprowadziły czynności restrukturyzacyjne lub powstały w wyniku takich czynności. Dotyczy to między innymi połączeń, podziałów, przekształceń, transakcji obejmujących przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część, aportów.

Kontakt

POTRZEBUJESZ INFORMACJI O USŁUGACH? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Porozumiewamy się swobodnie językiem polskim oraz angielskim. 

Godziny otwarcia biura 8:00 - 18:00. 

sprawdź dojazd
QR Code
Adres

Informacja o usługach

Informacje o usługach