Tematy podatkowe związane z samochodami osobowymi

Wyższe limity amortyzacji podatkowej samochodów osobowych (CIT, PIT)

Znowelizowane przepisy podwyższają z dotychczasowej kwoty 20 000 euro do 150 000 zł limit amortyzacji podatkowej samochodów osobowych. W przypadku samochodów elektrycznych limit wyniesie 225 000 zł.


Przykład
: Spółka X nabyła w styczniu 2019 r. samochód osobowy za cenę 200 000 zł +VAT (246 000 zł brutto). Samochód będzie wykorzystywany zarówno w celach związanych z działalnością gospodarczą spółki X, jak w celach prywatnych użytkowników pojazdu, w związku z tym VAT będzie podlegał odliczeniu tylko w 50%. Okres amortyzacji wynosi 60 miesięcy.

Wartość początkowa samochodu                        223 000 zł (200 000 zł + 50% × 46 000 zł)

Limit amortyzacji podatkowej                             150 000 zł

Amortyzacja ogółem (miesięcznie)                     3 717 zł (223 000 ÷ 60)

Amortyzacja podatkowa (miesięcznie)               2 500 zł (150 000 ÷ 60)

Amortyzacja NKUP (miesięcznie)                      1 217 zł (73 000 ÷ 60)

Zgodnie z komunikatem MF, przedsiębiorcy korzystający z samochodów osobowych wprowadzonych do ewidencji środków trwałych do dnia 31 grudnia 2018 r. będą mogli korzystać począwszy od 2019 roku z nowych progów zarówno w odniesieniu do tych pojazdów, jak i samochodów nowo nabytych.

Limity  150 000 zł i 225 00

0 zł nie mają zastosowania do odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej samochodu osobowego, który został oddany przez podatnika do odpłatnego użytkowania na podstawie umowy leasingu, najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, pod warunkiem, że oddanie w odpłatne użytkowanie na podstawie takiej umowy stanowi przedmiot działalności podatnika.

Należy jednak pamiętać, że limit w wysokości 225 000 zł będzie obowiązywać od dnia ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o możliwości jego stosowania. Do tego czasu w odniesieniu do samochodów elektrycznych będzie obowiązywać limit 150 000 zł.

Wskazane powyżej limity będą miały również zastosowanie do pojazdów wykorzystywanych jedynie w celach związanych z działalnością gospodarczą.

Wprowadzenie limitów kosztów podatkowych dla umów leasingu (najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze) samochodów osobowych (CIT, PIT)

Znowelizowane przepisy wprowadzają dla umów leasingu (najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze) zawartych po dniu 31 grudnia 2018 roku limit kosztów podatkowych. W przypadku samochodów, których wartość początkowa przekracza 150 000 zł, kosztem podatkowym będzie tylko część raty leasingowej ustalona na podstawie proporcji kwoty 150 000 zł i wartości początkowej samochodu. Przepisy te maja zastosowanie również w odniesieniu do umów zmienionych lub odnowionych po 31 grudnia 2018 roku.

Zwracamy uwagę, że nowe regulacje mają zastosowanie również do umów krótkoterminowych, np. wypożyczenia samochodu na kilka dni.


Przykład
: Spółka X zawarła w styczniu 2019 r. umowę leasingu samochodu osobowego. Wartość samochodu na moment zawarcia umowy leasingu wynosi 200 000 zł +VAT (246 000 zł brutto). Samochód będzie wykorzystywany zarówno w celach związanych z działalnością gospodarczą spółki X, jak w celach prywatnych użytkowników pojazdu, w związku z tym VAT będzie podlegał odliczeniu tylko w 50%. Miesięczna rata leasingowa wynosi 5 000 zł + VAT.

Wartość początkowa samochodu                 223 000 zł (200 000 zł + 50% × 46 000 zł)

Limit podatkowy                                           50 000 zł

Proporcja podatkowa                                   67,26% (150 000 ÷ 223 000)

Rata leasingowa                                           5 000 zł + VAT (6 150 zł brutto)

VAT podlegający odliczeniu                        575 zł (½ × 1 150)

Koszt podatkowy                                         3 750 zł (67,26% × [5 000 + ½ × 1 150 ])

Koszt NKUP                                               1 825 zł

Opisane powyżej ograniczenie stosuje się do tej części opłaty leasingowej, która stanowi spłatę wartości samochodu osobowego. W zaprezentowanym przykładzie założono dla uproszczenia, że raty leasingowe w całości stanowią spłatę wartości samochodu. Tym samym, prezentowany przykład nie uwzględnia limitowania kosztów finansowania dłużnego (odsetki); przepisy w tym zakresie pozostają aktualnie bez zmian.

Zwracamy również uwagę, iż w przypadku zawarcia umowy najmu samochodu osobowego na krótszy okres, tj. mniej niż 6 miesięcy – ograniczenie wartości kosztów obowiązuje w ramach proporcji, w jakiej pozostaje kwota 150 000 zł do wartości pojazdu -  w tym przypadku przyjmuje się wartość pojazdu przyjętą dla celów ubezpieczenia.

Wprowadzenie limitów kosztów podatkowych składek na ubezpieczenie samochodu osobowego (CIT, PIT)

Składki na ubezpieczenie samochodu osobowego w świetle nowych przepisów będą kosztami podatkowymi jedynie w proporcji, w jakiej kwota 150 000 zł pozostaje do wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia.

Przykład: Spółka X nabyła w styczniu 2019 r. samochód osobowy (środek trwały). Dla celów została ubezpieczenia AC została przyjęta w umowie ubezpieczenia wartość samochodu w wysokości 240 000 zł. Składka ubezpieczenia AC wyniesie 5 000 zł.

Ustalenie proporcji                                                      62,5% (150 000 ÷ 240 000)

Koszt podatkowy                                                         3 125 zł (5 000 × 62,5%)

Koszt NKUP                                                                1 875 zł

Wskazane powyżej limity będą miały również zastosowanie do pojazdów wykorzystywanych jedynie w celach związanych z działalnością gospodarczą.

Wprowadzenie limitu kosztów użytkowania samochodów osobowych (CIT, PIT)

Znowelizowane przepisy wprowadzają ograniczenie kosztów podatkowych używania samochodu osobowego na potrzeby działalności gospodarczej – jeżeli samochód osobowy jest wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika.

W takim przypadku kosztem podatkowym będzie jedynie 75% poniesionych kosztów.

Przykład: Spółka X poniosła w 2019 roku koszty eksploatacji samochodu osobowego w łącznej kwocie 20 000 zł + VAT. Samochód jest wykorzystywany zarówno w celach związanych z działalnością gospodarczą spółki X, jak w celach prywatnych użytkowników pojazdu, w związku z tym VAT będzie podlegał odliczeniu tylko w 50%.

Poniesione koszty                                          20 000 + VAT (24 600 zł brutto)

VAT podlegający odliczeniu                          2 300 zł (½ × 4 600)

Koszt podatkowy                                          16 725 zł (75% × [20 000 + ½ × 4 600 ])

Koszt NKUP                                                 5 575 zł

W przypadku kosztów związanych z używaniem leasingowanego samochodu osobowego (używanego również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika) limitem 75% będą objęte inne koszty niż rata leasingowa (opłata stanowiąca spłatę wartości samochodu), np. opłaty dotyczące serwisu lub zużycia paliwa. Dotyczy to także umów leasingu zawartych przed dniem 1 stycznia 2019 roku.

Co ważne, w przypadku gdy opłata (w tym czynsz z tytułu umowy leasingu, umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze) została skalkulowana w sposób obejmujący koszty eksploatacji samochodu osobowego, limit 75% stosuje się do tej części opłaty, która obejmuje koszty eksploatacji samochodu osobowego.

Limit 75% nie będzie miał zastosowania do pojazdów wykorzystywanych jedynie w celach związanych z działalnością gospodarczą, jeśli prowadzona jest ewidencja przebiegu pojazdów zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

Koszty uzyskania przychodu z tytułu użytkowania samochodu prywatnego (PIT, CIT)

Znowelizowane przepisy ustawy o PIT stanowią, że poniesione wydatki z tytułu kosztów używania, stanowiącego własność podatnika prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą (przedsiębiorcy), samochodu osobowego niebędącego składnikiem majątku (niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych) oraz składek na ubezpieczenie takiego samochodu stanowią w 20% koszty uzyskania przychodów pod warunkiem, że samochód ten jest wykorzystywany również do celów związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika.

W praktyce zmiana przepisów likwiduje zatem wymóg prowadzenia tzw. kilometrówki przez osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

Co ważne, zgodnie z przepisami ustawy o CIT, wydatki z tytułu używania przez pracowników ich prywatnych samochodów na potrzeby podatnika (pracodawcy) będą ujmowane w kosztach uzyskania przychodów podatnika na dotychczasowych zasadach. Oznacza to, że osoby udostępniające samochód prywatny firmie (np. spółce z o.o.) nadal będą zobowiązane do prowadzenia tzw. kilometrówki.

Kontakt

POTRZEBUJESZ INFORMACJI O USŁUGACH? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Porozumiewamy się swobodnie językiem polskim oraz angielskim. 

Godziny otwarcia biura 8:00 - 18:00. 

sprawdź dojazd
QR Code
Adres

Informacja o usługach

Informacje o usługach