Stawka CIT - 15% dla małych podatników

Zespół MAC. 

Jedną z kluczowych zmian mających miejsce z początkiem 2017 roku jest wprowadzenie obniżonej stawki CIT dla małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność. Stawka ta wyniesie 15%. Dla pozostałych podatników zostanie utrzymana stawka CIT na poziomie 19%. 

Wskazana zmiana nie dotyczy stawki PIT.

Kto będzie mógł skorzystać z obniżonej stawki CIT (15%)?

  • mali podatnicy, czyli takie podmioty, u których wartość przychodu ze sprzedaży brutto (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 EUR wyrażonej w PLN; przeliczenia tej kwoty dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł; 

Na podstawie powyższych informacji można zatem stwierdzić, że od 1 stycznia 2017 r. stawka 15-proc. CIT będzie miała zastosowanie do obecnie działających podatników, których przychody ze sprzedaży brutto za 2016 rok nie przekroczą kwoty 5 157 000 PLN.

Zakładając zatem, że cała sprzedaż danego podmiotu objęta jest stawką VAT w wysokości 23%, z niższej stawki podatku dochodowego (15%) będą mogły skorzystać podmioty, których przychody ze sprzedaży netto nie przekroczą w 2016 roku kwoty 4 192 682 PLN.

Jednocześnie nie jest wciąż jasne w jaki sposób organy skarbowe będą interpretować pojęcie przychodów ze sprzedaży - nie wykluczamy interpretacji rozszerzającej, a zatem traktującej jako przychody ze sprzedaży ogół przychodów podatkowych wykazywanych w zeznaniu rocznym. 

  • podatnicy rozpoczynający działalność – będą korzystać z obniżonej stawki CIT w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność

Ustawodawca przewidział jednak liczne wyjątki. Niższa stawka dla podatników rozpoczynających działalność nie będzie stosowana w roku podatkowym, w którym podatnik rozpoczął działalność, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym, między innymi w przypadku podmiotów powstałych w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników, z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę, a także w innych przypadkach wskazanych w ustawie.

Kontakt

POTRZEBUJESZ INFORMACJI O USŁUGACH? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Porozumiewamy się swobodnie językiem polskim oraz angielskim. 

Godziny otwarcia biura 8:00 - 18:00. 

sprawdź dojazd
QR Code
Adres

Informacja o usługach

Informacje o usługach