Urlop rodzicielski, urlop macierzyński i dodatkowy urlop macierzyński, nowości i zmiany wprowadzone od 17 czerwca 2013 roku

17 czerwca 2013 roku weszły w życie przepisy, które wprowadziły nowy, płatny urlop rodzicielski, związany z urodzeniem dziecka. Z urlopu rodzicielskiego mogą skorzystać rodzicie dziecka, bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Decyzję dotyczącą wykorzystywania bądź nie wykorzystywania urlopu rodzicielskiego można podjąć tuż po urodzeniu dziecka lub wstrzymać się ze złożeniem wniosku. Należy pamiętać o tym, że wniosek o urlop rodzicielski składa się najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem wykorzystywania urlopu rodzicielskiego. W zależności od terminu złożenia wniosku o urlop rodzicielski jest on płatny 80% lub 60% podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego.

 Urlop rodzicielski pozwala rodzicom przedłużyć okres bezpośredniej opieki nad dzieckiem do 1 roku. Jest to prawo, a nie obowiązek. Nadal jest możliwość wykorzystania tylko urlopu macierzyńskiego lub urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego. 

 Płatny urlop rodzicielski wskazuje na działania prorodzinne państwa, poprzez zapewnienie środków finansowych rodzicom, którzy zdecydują się pozostać w domu, aby osobiście zaopiekować się dzieckiem. Ważne jest to, że z tego urlopu rodzicielskiego może korzystać matka lub ojciec dziecka. Jest także możliwość wykorzystywania tego urlopu przez oboje rodziców jednocześnie.

 Przepisy dotyczące zasiłków macierzyńskich za czas urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego dotyczą nie tylko pracowników, ale także osób nie będących pracownikami.  W związku z tym, że pracownicy są obecnie najliczniejszą grupą, która korzysta z urlopów związanych z rodzicielstwem, skupię się na kwestiach dotyczących pracowników.

 Najmniej zmian dotyczy urlopu macierzyńskiego. Zasadniczą zmianą jest zmiana długości urlopu macierzyńskiego, który pracownica może wykorzystać przed porodem. Obecnie może to być nie więcej niż 6 tygodni. Dodatkowy urlop macierzyński został wydłużony o 2 tygodnie, zmieniły się terminy składania wniosków o urlopy związane z rodzicielstwem. Został wprowadzony urlop rodzicielski, z którego mogą korzystać oboje z rodziców dziecka, także jednocześnie. Poniżej przedstawiam kluczowe informacje dotyczące urlopów związanych z rodzicielstwem oraz zasiłków macierzyńskich, wynikające ze zmienionych przepisów, jak i te, które pozostały bez zmian. Skupiłam się na docelowych zasadach, z pominięciem okresu przejściowego.    

  

Urlop macierzyński

najważniejsze informacje dotyczące urlopu macierzyńskiego, po uwzględnieniu zmian od 17 czerwca 2013 roku:

➲   Wymiar urlopu macierzyńskiego wynosi:

 • 20  tygodni (140 dni), w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
 • 31  tygodni (217 dni), w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,
 • 33  tygodni (231 dni), w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,
 • 35  tygodni (245 dni), w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,
 • 37  tygodni (259 dni), w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

➲    Nie więcej niż 6 tygodni urlopu macierzyńskiego może przypadać przed przewidywaną datą porodu.

➲    Tydzień oznacza 7 kolejnych dni.

➲  Po porodzie przysługuje urlop macierzyński niewykorzystany przed porodem, aż do wyczerpania przysługującego wymiaru urlopu macierzyńskiego.

➲     Pracownica, po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, ma prawo zrezygnować z pozostałej części tego urlopu; w takim przypadku niewykorzystanej części urlopu macierzyńskiego udziela się pracownikowi–ojcu wychowującemu dziecko, na jego pisemny wniosek.

➲    Pracownica zgłasza pracodawcy pisemny wniosek w sprawie rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego, najpóźniej na 7 dni przed przystąpieniem do pracy; do wniosku dołącza się zaświadczenie pracodawcy zatrudniającego pracownika–ojca wychowującego dziecko, potwierdzające termin rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego przez pracownika, wskazany w jego wniosku o udzielenie urlopu, przypadający bezpośrednio po terminie rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego przez pracownicę.

➲    W razie urodzenia dziecka wymagającego opieki szpitalnej pracownica, która wykorzystała po porodzie 8 tygodni urlopu macierzyńskiego, pozostałą część tego urlopu może wykorzystać w terminie późniejszym, po wyjściu dziecka ze szpitala.

➲    Po wykorzystaniu przez pracownicę po porodzie urlopu macierzyńskiego w wymiarze 8 tygodni, pracownikowi–ojcu wychowującemu dziecko przysługuje prawo do części urlopu macierzyńskiego odpowiadającej okresowi, w którym pracownica uprawniona do urlopu wymaga opieki szpitalnej ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający jej sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem, urlop macierzyński pracownicy przerywa się na okres, w którym z takiego urlopu korzysta pracownik–ojciec wychowujący dziecko. Łączny wymiar urlopu macierzyńskiego w tych okolicznościach, nie może przekroczyć wymiaru określonego w Kodeksie pracy.

➲     Za czas urlopu macierzyńskiego przysługuje zasiłek macierzyński w wysokości 100% lub 80% podstawy wymiaru, w zależności o terminu złożenia wniosku o dodatkowy urlop macierzyński i wniosku o urlop rodzicielski.

  

Dodatkowy urlop macierzyński

najważniejsze informacje dotyczące dodatkowego urlopu macierzyńskiego, po uwzględnieniu zmian od 17 czerwca 2013 roku:

➲  Pracownica, nie później niż 14 dni po porodzie, może złożyć pisemny wniosek o udzielenie jej, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, a bezpośrednio po takim urlopie – urlopu rodzicielskiego. Złożenie wniosku w tym terminie, będzie miało wpływ na wysokość zasiłku macierzyńskiego należnego za okres urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego (80% podstawy wymiaru).

➲  Złożenie wniosku w terminie późniejszym jest możliwe, zarówno przez pracownicę jak i pracownika-ojca wychowującego dziecko. Wniosek składa się nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Złożenie wniosku w tym terminie będzie miało wpływ na wysokość zasiłku macierzyńskiego należnego za okres urlopu macierzyńskiego (100% podstawy wymiaru), dodatkowego urlopu macierzyńskiego (100% podstawy wymiaru) i urlopu rodzicielskiego (60% podstawy wymiaru).

➲  Wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego wynosi:

 • do 6 tygodni, w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
 • do 8 tygodni, w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie.

➲  Jest udzielany jednorazowo albo w dwóch częściach, przypadających bezpośrednio jedna po drugiej.

➲  Jest udzielny w wymiarze tygodnia lub jego wielokrotności.

➲  Tydzień oznacza 7 kolejnych dni.

➲  Pracownica może zrezygnować z całości lub części dodatkowego urlopu macierzyńskiego. W tym celu składa pracodawcy pisemny wniosek, nie później niż 14 dni przed przystąpieniem do pracy.

➲  Pracownik-ojciec wychowujący dziecko, w przypadku gdy matka dziecka rezygnuje z całości lub części dodatkowego urlopu macierzyńskiego, może złożyć pisemny wniosek o udzielenie mu dodatkowego urlopu macierzyńskiego w całości lub części, w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego.  

➲  Pracownik-ojciec wychowujący dziecko może zrezygnować z całości lub części dodatkowego urlopu macierzyńskiego. W tym celu składa pracodawcy pisemny wniosek, nie później niż 14 dni przed przystąpieniem do pracy.

➲  We wniosku o udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego, określa się termin zakończenia urlopu macierzyńskiego, a w przypadku gdy wniosek dotyczy drugiej części dodatkowego urlopu macierzyńskiego – termin zakończenia pierwszej części tego urlopu i okres dotychczas wykorzystanego urlopu.

➲  Jest możliwość łączenia korzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego, z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu, w wymiarze nie wyższym niż ½ etatu. Dodatkowego urlopu macierzyńskiego udziela się na pozostałą część etatu. Wysokość zasiłku macierzyńskiego w tym przypadku zostaje pomniejszona proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, w którym pracownik łączy korzystanie z dodatkowego urlopu macierzyńskiego, z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu. Podjęcie pracy następuje na pisemny wniosek pracownika, składany w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy. We wniosku pracownik wskazuje wymiar czasu pracy oraz okres, przez który zamierza łączyć korzystanie z dodatkowego urlopu macierzyńskiego z wykonywaniem pracy.

 

Ważne! Pracownik, który łączy dodatkowy urlop macierzyński z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalno-rentowym, z obu tytułów.

 

➲  Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wszystkie wnioski pracownika, dotyczące dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Wyjątkiem jest wniosek dotyczący łączenia dodatkowego urlopu macierzyńskiego z wykonywaniem pracy. Pracodawca uwzględnia wniosek pracownika pod warunkiem, że jest to możliwe. Jeśli ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika, nie jest możliwe uwzględnienie wniosku pracownika, pracodawca może odmówić uwzględnienia wniosku. O przyczynie odmowy, pracodawca informuje pracownika na piśmie.

➲  Za czas dodatkowego urlopu macierzyńskiego przysługuje zasiłek macierzyński w wysokości 100% lub 80% podstawy wymiaru, w zależności od terminu złożenia wniosku o dodatkowy urlop macierzyński i wniosku o urlop rodzicielski.

  

Urlop rodzicielski

najważniejsze informacje dotyczące urlopu rodzicielskiego, wprowadzonego z dniem 17 czerwca 2013 roku:

➲  Warunkiem skorzystania z urlopu rodzicielskiego, jest wykorzystanie dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze.

➲  Urlop rodzicielski należy wykorzystać bezpośrednio po wykorzystaniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego.

➲  Pracownica, nie później niż 14 dni po porodzie, może złożyć pisemny wniosek o udzielenie jej, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim i dodatkowym urlopie macierzyńskim – urlopu rodzicielskiego. Złożenie wniosku w tym terminie, będzie miało wpływ na wysokość zasiłku macierzyńskiego należnego za okres urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego (80% podstawy wymiaru).

➲  Złożenie wniosku w terminie późniejszym, jednak nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu rodzicielskiego, będzie skutkować tym, że za okres urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego, będzie wypłacony zasiłek w wysokości 100% podstawy wymiaru, a za okres urlopu rodzicielskiego w wysokości 60% podstawy wymiaru.

➲  Wymiar urlopu rodzicielskiego wynosi 26 tygodni, niezależnie od liczby urodzonych dzieci przy jednym porodzie.

➲  Tydzień oznacza 7 kolejnych dni.

➲  Urlop rodzicielski jest udzielany jednorazowo albo nie więcej niż w 3 częściach, z których żadna nie może być krótsza niż 8 tygodni, przypadających bezpośrednio jedna po drugiej – w wielokrotności tygodnia.

➲  Pracownica może zrezygnować z całości lub części urlopu rodzicielskiego. W tym celu składa pracodawcy pisemny wniosek, nie później niż 14 dni przed przystąpieniem do pracy.

➲  Pracownik-ojciec wychowujący dziecko, w przypadku gdy matka dziecka rezygnuje z całości lub części urlopu rodzicielskiego, może złożyć pisemny wniosek o udzielenie mu urlopu rodzicielskiego w całości lub części, w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu rodzicielskiego. 

➲  Pracownik-ojciec wychowujący dziecko może zrezygnować z całości lub części urlopu rodzicielskiego. W tym celu składa pracodawcy pisemny wniosek, nie później niż 14 dni przed przystąpieniem do pracy.

➲  Z urlopu rodzicielskiego mogą jednocześnie korzystać oboje rodzice dziecka. W takim przypadku łączny wymiar urlopu nie może przekraczać 26 tygodni.

➲  We wniosku o udzielenie urlopu rodzicielskiego, określa się termin zakończenia dodatkowego urlopu macierzyńskiego, a w przypadku gdy wniosek dotyczy kolejnej części urlopu rodzicielskiego – termin zakończenia poprzedniej części tego urlopu i okres dotychczas wykorzystanego urlopu.

➲  Pracownik składający wniosek o urlop rodzicielski, dołącza do wniosku pisemne oświadczenie o braku zamiaru korzystania z urlopu przez okres wskazany we wniosku, przez drugiego z rodziców dziecka albo o okresie, w którym drugi z rodziców dziecka zamierza korzystać z urlopu rodzicielskiego w okresie objętym wnioskiem.

➲  Jest możliwość łączenia korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu, wymiarze nie wyższym niż ½ etatu. Urlopu rodzicielskiego udziela się na pozostałą część etatu. Wysokość zasiłku macierzyńskiego w tym przypadku zostaje pomniejszona proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, w którym pracownik łączy korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu. Podjęcie pracy następuje na pisemny wniosek pracownika, składany w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy. We wniosku pracownik wskazuje wymiar czasu pracy oraz okres, przez który zamierza łączyć korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy.

 

Ważne! Pracownik, który łączy urlop rodzicielski z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalno-rentowym, z obu tytułów.

 

➲  Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wszystkie wnioski pracownika, dotyczące urlopu rodzicielskiego. Wyjątkiem jest wniosek dotyczący łączenia urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy. Pracodawca uwzględnia wniosek pracownika pod warunkiem, że jest to możliwe. Jeśli ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika, nie jest możliwe uwzględnienie wniosku pracownika, pracodawca może odmówić uwzględnienia wniosku. O przyczynie odmowy, pracodawca informuje pracownika na piśmie.

➲  Za czas urlopu rodzicielskiego przysługuje zasiłek macierzyński w wysokości 80 % lub 60% podstawy wymiaru, w zależności o terminu złożenia wniosku o dodatkowy urlop macierzyński i o urlop rodzicielski.

 

UWAGA: wprowadzenie urlopu rodzicielskiego, poszerzyło katalog nieobecności, które wpływają na niższe koszty pracodawcy, z związku z nie opłacaniem składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

 

Pracodawca nie opłaca składek na FP i FGŚP za pracowników powracających z:

 

 

 

URLOPU MACIERZYŃSKIEGO

 

DODATKOWEGO URLOPU MACIERZYŃSKIEGO

 

URLOPU RODZICIELSKIEGO

 

URLOPU WYCHOWAWCZEGO

 

w okresie 36 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca po powrocie z urlopu,

który został im udzielony przez tego pracodawcę

         

 

 

Dokumentowanie prawa do świadczeń związanych

z rodzicielstwem

 

Podstawowym dokumentem, który jest wymagany do udzielania urlopu, jest wniosek pracownika, zwierający okres wnioskowanego urlopu oraz inne informacje wymagane prawem. Dodatkowo należy dołączyć skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub dzieci, w przypadku urodzenia więcej dzieci przy jednym porodzie. W niektórych przypadkach jest wymagane oświadczenie jednego rodziców lub zaświadczenie z zakładu pracy drugiego z rodziców. W zależności od typu urlopu, terminu złożenia wniosku i faktu wykorzystywania całości lub części urlopu przez drugiego z rodziców, są wymagane inne dokumenty. Poniżej przedstawiam wykaz dokumentów, które są wymagane w najczęściej pojawiających się przypadkach urlopów.

 

Do wypłaty zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego są wymagane:

ü  wniosek o urlop macierzyński,

ü  zaświadczenie o przewidywanej dacie porodu - za okres przed porodem,

ü  skrócony odpis aktu urodzenia dziecka - za okres od dnia porodu.

  

W przypadku skrócenia okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego przez matkę dziecka, po skorzystaniu z zasiłku macierzyńskiego za okres co najmniej 14 tygodni po porodzie są wymagane:

ü  wniosek o skrócenie pobierania zasiłku, zawierający datę, od której matka dziecka rezygnuje z urlopu macierzyńskiego i pobierania zasiłku macierzyńskiego,

ü  oświadczenie, potwierdzające datę, od której ojciec dziecka będzie korzystał z uprawnień do pozostałej części urlopu macierzyńskiego i zasiłku macierzyńskiego,

ü  zaświadczenie od pracodawcy matki dziecka, o terminie zaprzestania przez pracownicę korzystania z urlopu macierzyńskiego, jeśli zasiłek macierzyński jest wypłacany bezpośrednio przez ZUS.

 

Do wypłaty zasiłku macierzyńskiego pracownikowi - ojcu wychowującemu dziecko, w przypadku skrócenia przez matkę tego dziecka urlopu macierzyńskiego są wymagane:

ü  wniosek o cześć urlopu macierzyńskiego, którego nie wykorzystała matka dziecka,

ü  skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,

ü  zaświadczenie od pracodawcy matki dziecka:

 • o okresie wykorzystanego urlopu macierzyńskiego, za który przysługiwał i został wypłacony zasiłek macierzyński,
 • o terminie zaprzestania przez pracownicę korzystania z urlopu macierzyńskiego,
 • informację o wysokości procentowej, w jakiej zasiłek macierzyński przysługiwał matce dziecka (100% albo 80%),
 • imię, nazwisko i PESEL drugiego z rodziców dziecka, a jeżeli nie nadano mu numeru PESEL - serię i numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.

  

Do wypłaty zasiłku macierzyńskiego za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego są wymagane:

ü  wniosek o dodatkowy urlop macierzyński,

ü  zaświadczenie od pracodawcy o okresie udzielonego dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz o okresie i wymiarze czasu pracy, wykonywanej w czasie dodatkowego urlopu macierzyńskiego, jeśli zasiłek macierzyński jest wypłacany bezpośrednio przez ZUS,

ü  jeśli z dodatkowego urlopu macierzyńskiego korzysta drugi z rodziców dziecka, który nie pobierał zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego (zazwyczaj ta zasada dotyczy ojca dziecka):

 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,
 • zaświadczenie od pracodawcy pierwszego z rodziców dziecka:

➧  zawierające imię, nazwisko i PESEL pierwszego z rodziców dziecka, a jeżeli nie nadano mu numeru PESEL - serię i numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość,

➧  o okresie wykorzystanego urlopu macierzyńskiego, za który przysługiwał i został wypłacony zasiłek macierzyński pierwszemu z rodziców dziecka,

➧  o liczbie części wypłaconego zasiłku, za okres ustalony jako okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego albo dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,

➧  informację o wysokości procentowej, w jakiej zasiłek macierzyński przysługiwał pierwszemu z rodziców dziecka (100% albo 80%).

 

W przypadku rezygnacji z wykorzystywania dodatkowego urlopu macierzyńskiego i pobierania z tego tytułu zasiłku macierzyńskiego przez matkę dziecka w całości lub części są wymagane:

ü  wniosek o rezygnacji z pobierania zasiłku, zawierający datę, od której matka dziecka rezygnuje z dodatkowego urlopu macierzyńskiego i pobierania zasiłku macierzyńskiego,

ü  oświadczenie, czy ojciec dziecka będzie korzystał z uprawnień do dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub do pozostałej części dodatkowego urlopu macierzyńskiego i zasiłku macierzyńskiego,

ü  zaświadczenie od pracodawcy matki dziecka, o terminie zaprzestania przez pracownicę korzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego, jeśli zasiłek macierzyński jest wypłacany bezpośrednio przez ZUS.

Ważne! Takie same dokumenty są wymagane, jeśli ojciec dziecka rezygnuje z całości lub części dodatkowego urlopu macierzyńskiego.

 

Do wypłaty zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego są wymagane:

ü  wniosek o urlop rodzicielski,

ü  zaświadczenie od pracodawcy o okresie udzielonego urlopu rodzicielskiego oraz o okresie i wymiarze czasu pracy, wykonywanej w czasie urlopu rodzicielskiego, jeśli zasiłek macierzyński jest wypłacany bezpośrednio przez ZUS,

ü  jeśli o wypłatę zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego występuje ten sam rodzic, który pobierał zasiłek macierzyński za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, jest zobowiązany przedstawić:

 • oświadczenie o braku zamiaru korzystania przez drugiego z rodziców dziecka z zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego w okresie wskazanym we wniosku,

albo

 • oświadczenie o okresie, w którym drugi z rodziców dziecka zamierza korzystać z zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego w okresie objętym wnioskiem:

➧  zawierające imię, nazwisko i PESEL drugiego z rodziców dziecka, a jeżeli nie nadano mu numeru PESEL - serię i numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość,

ü  jeśli o wypłatę zasiłku macierzyńskiego, za okres urlopu rodzicielskiego występuje ten drugi rodzic, który nie pobierał zasiłku macierzyńskiego za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, jest zobowiązany przedstawić:

 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,
 • oświadczenie o braku zamiaru korzystania przez drugiego z rodziców dziecka z zasiłku macierzyńskiego, za okres urlopu rodzicielskiego, w okresie wskazanym we wniosku,

albo

 • oświadczenie o okresie, w którym drugi z rodziców dziecka zamierza korzystać z zasiłku macierzyńskiego, za okres urlopu rodzicielskiego, w okresie objętym wnioskiem,
 • zaświadczenie od pracodawcy pierwszego z rodziców dziecka:

➧  zawierające imię, nazwisko i PESEL pierwszego z rodziców dziecka, a jeżeli nie nadano mu numeru PESEL - serię i numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość,

➧  o okresie wykorzystanego urlopu rodzicielskiego, za który przysługiwał i został wypłacony zasiłek macierzyński pierwszemu z rodziców dziecka,

➧  o liczbie części wypłaconego zasiłku, za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego,

➧  informację o wysokości procentowej, w jakiej zasiłek macierzyński przysługiwał pierwszemu z rodziców dziecka (100%, 80% albo 60%).

 

W przypadku rezygnacji z wykorzystywania urlopu rodzicielskiego i pobierania z tego tytułu zasiłku macierzyńskiego przez matkę dziecka, w całości lub części są wymagane:

ü  wniosek o rezygnacji z pobierania zasiłku, zawierający datę, od której matka dziecka rezygnuje z urlopu rodzicielskiego i pobierania zasiłku macierzyńskiego,

ü  oświadczenie, czy ojciec dziecka będzie korzystał z uprawnień do urlopu rodzicielskiego lub do pozostałej urlopu rodzicielskiego i zasiłku macierzyńskiego,

ü  zaświadczenie od pracodawcy matki dziecka, o terminie zaprzestania przez pracownicę korzystania z urlopu rodzicielskiego, jeśli zasiłek macierzyński jest wypłacany bezpośrednio przez ZUS.

Ważne! Takie same dokumenty są wymagane, jeśli ojciec dziecka rezygnuje z całości lub części urlopu rodzicielskiego.

 

 Źródło: http://www.zus.pl/default.asp?id=431&p=4&idk

 

Wprowadzenie urlopu rodzicielskiego, w odczuciu niektórych pracowników i pracodawców, niesie za sobą pewne ryzyko. Przyszli rodzice obawiają się, że mogą mieć trudność w znalezieniu pracy, ponieważ dla pracodawców bardziej atrakcyjni na rynku pracy, mogą się okazać starsi pracownicy lub ci, którzy posiadają już dzieci. I chociaż takie podejście pracodawców mogłoby wskazywać na dyskryminację, to w odczuciu niektórych pracowników, takie myślenie jest słuszne. Poza tym, po długiej nieobecności w pracy, powrót na własne stanowisko jest czasem niemożliwy, ponieważ obowiązki pracownika często są powierzane innej osobie lub kilku innym osobom. Ambitni pracownicy, którzy nie wyobrażają sobie rocznej przerwy w pracy, boją się także presji rodziny i znajomych. Bo skoro jest taki urlop, to należy z niego skorzystać. Stojąc pod pręgierzem opinii publicznej, wbrew sobie: decydują się na urlop rodzicielski wbrew własnym przekonaniom. Pracodawcy natomiast stoją przed dylematem: jak zorganizować pracę w czasie nieobecności często kluczowego pracownika. Jeśli to matka dziecka w całości będzie korzystać z urlopów należnych po urodzeniu dziecka, to jej roczna nieobecność może być dotkliwie odczuwalna. Dlatego pracodawcy często decydują się na zatrudnienie pracownika na umowę o pracę na zastępstwo, na powierzenie innemu pracownikowi obowiązków nieobecnego pracownika na okres korzystania z należnych urlopów lub na skorzystanie z oferty firmy outsourcingowej, oferującej czasowe zastępstwo.

 

podstawa prawna:

 • art. 179¹-184 Kodeksu pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)
 • art. 9 ust. 6b ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.)
 • art. 29-31 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2010 r., Nr 77, poz. 512 z późn. zm.)
 • art. 9a ustawy z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. Nr 158, poz. 1121, z późn. zm.)

 

Kontakt

POTRZEBUJESZ INFORMACJI O USŁUGACH? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Porozumiewamy się swobodnie językiem polskim oraz angielskim. 

Godziny otwarcia biura 8:00 - 18:00. 

sprawdź dojazd
QR Code
Adres

Informacja o usługach

Informacje o usługach