Więcej czasu na wykorzystanie zaległych urlopów z 2011 roku

Odpowiedzi udzieliła: Renata Guza

Marzec jest kojarzony z wykorzystywaniem zaległych urlopów. Pracodawcy mieli problem jakich użyć argumentów, by zmusić pracowników do wykorzystania urlopów. Pracownicy nie chcieli wykorzystywać urlopów na początku roku, woleli odpoczywać w miesiącach letnich. Ustawodawca zrobił ukłon w kierunku obydwu zainteresowanych stron, wydłużając czas na wykorzystanie zaległych urlopów o 6 miesięcy.

Nowy przepis obowiązuje od 1 stycznia 2012.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. z 2011, Nr 232, poz. 1378).

Zgodnie z Art. 1 tej ustawy.

Art. 1 . W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.2) wprowadza się następujące zmiany:
1) art. 168 otrzymuje brzmienie:
"Art. 168. Urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym zgodnie z art. 163 należy pracownikowi udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego; nie dotyczy to części urlopu udzielanego zgodnie z art. 167.";

Najważniejsze wnioski ze zmienionego przepisu:

  • Przesunięcie wykorzystania urlopów zaległych dotyczy urlopów, począwszy od urlopów zaległych z 2011 roku (nie dotyczy urlopów zaległych z 2010 roku i z lat wcześniejszych)
  • Termin 30 września należy traktować jako ostateczny, przepisy Kodeksu pracy nie przewidują możliwości dalszego przesuwania terminu urlopu
  • Termin – najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego – będzie zachowany, jeśli pracownik rozpocznie urlop wypoczynkowy przed jego upływem. W praktyce oznacza to np. rozpoczęcie urlopu od 30 września 2012 do np. 15 października 2012

Kontakt

POTRZEBUJESZ INFORMACJI O USŁUGACH? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Porozumiewamy się swobodnie językiem polskim oraz angielskim. 

Godziny otwarcia biura 8:00 - 17:30. 

sprawdź dojazd
QR Code
Adres

Informacja o usługach

Informacje o usługach