Mały ZUS w 2019 roku

Zespół Payroll

Mac Auditor

Przejście na tzw. Mały ZUS od 1 stycznia 2019 roku jest możliwe po spełnieniu łącznie następujących warunków:

  1. Prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
  2. Przychód z tytułu tej działalności w poprzednim roku, nie może przekroczyć 30-krotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku, tj. 63 000,00 zł.
  3. Złożenie wniosku o przejściu na tzw. Mały ZUS do 08.01.2019 r. dla przedsiębiorców, którzy kontynuują prowadzenie działalności gospodarczej w 2019 r. (lub 7 dni od pierwszego dnia prowadzenia lub wznowienia działalności gospodarczej w 2019 roku, a także od pierwszego dnia, w którym będą spełnione warunki do przejścia na tzw. Mały ZUS).

 

Z możliwości przejścia w 2019 roku na tzw. Mały ZUS  nie mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy:

  1. Prowadzili w 2018 roku inną pozarolniczą działalność (twórca, artysta, osoba wykonująca wolny zawód), wspólnicy spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej, jednoosobowej spółki z o.o.
  2. Prowadzili w 2018 roku działalność gospodarczą krócej niż 60 dni.
  3. Wykonują w 2019 roku czynności w ramach działalności gospodarczej na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy w tym samym zakresie co wykonywali w 2018 roku lub w 2019 jako pracownik.
  4. Rozliczali się w formie karty podatkowej i korzystali ze zwolnienia sprzedaży od podatku VAT.
  5. Spełniają warunki do opłacania „preferencyjnych składek”, tj. składek od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia (w tym przypadku z Małego ZUS będą mogli korzystać po wyczerpaniu możliwości korzystania z preferencyjnych składek.

 

Szczegółowe informacje i wyjaśnienia dotyczące Małego ZUS znajdują się na stronie ZUS: baza wiedzy/biezace wyjasnienia komorek merytorycznych

Jeśli działalność gospodarcza była prowadzona przez niepełny rok to limit, którego nie mogą przekroczyć przychody z działalności gospodarczej, jest obliczany na podstawie ilości dni podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu w poprzednim roku kalendarzowym.

Przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku korzystali z ulgi na start lub składek preferencyjnych będą mogli skorzystać z przejścia na tzw. Mały ZUS.

Z tzw. Małego ZUS można korzystać przez maksymalnie 36 miesięcy w ciągu 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej.

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne jest stosunek przychodu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w 2018 r. do liczby dni kalendarzowych prowadzenia tej działalności pomnożony przez 30 dni, a następnie przez współczynnik potrzebny do wyliczenia składek, który został opublikowany przez ZUS na rok 2019 r. w wysokości 0,5083.

Najniższa podstawa nie może być niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku kalendarzowym, tj. 675,00 zł oraz nie może przekraczać 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, tj. 2 859,00 zł.

Kontakt

POTRZEBUJESZ INFORMACJI O USŁUGACH? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Porozumiewamy się swobodnie językiem polskim oraz angielskim. 

Godziny otwarcia biura 8:00 - 18:00. 

sprawdź dojazd
QR Code
Adres

Informacja o usługach

Informacje o usługach