Zmiany w przepisach od 2019 roku

Zespół Payroll

Mac Auditor

W roku 2019 weszło szereg zmian dotyczących kwestii pracowniczych. Poniżej przedstawiamy wybrane zagadnienia.

 

1. Minimalne wynagrodzenie miesięczne: 2250,00 zł brutto; minimalne wynagrodzenie godzinowe: 14,70 zł brutto.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r. (Dz.U. 2018 poz. 1794).

Zmiana kwoty minimalnego wynagrodzenia ma także wpływ na:

a)  wysokość dodatku za pracę w porze nocnej: 2250/nominalna ilość godzin pracy w danym miesiącu x 20% (Art. 151⁸ Kodeksu pracy)

b)  odprawę z tytułu rozwiązania stosunku pracy, maksymalna wysokość odprawy dla zwalnianych pracowników to 33 750,00 zł brutto

Podstawa prawna: Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. 2018 poz. 1969).

c)   kwoty wolne od potrąceń (Art. 87¹ Kodeksu pracy), np.

 • dla osoby z podstawowymi kosztami uzyskania przychodu i ulgą podatkową, tj. 1633,79
 • dla osoby z podwyższonymi kosztami uzyskania przychodu i ulgą podatkową, tj. 1638,79
 • 75% wynagrodzenia minimalnego przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi
 • 90% wynagrodzenia minimalnego przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 KP

 

2. Pracownicze plany kapitałowe (PPK); obowiązek utworzenia i prowadzenia PPK:

 • od 1 lipca 2019 dla podmiotów zatrudniających co najmniej 250 osób,
 • od 1 stycznia 2020 dla podmiotów zatrudniających co najmniej 50 osób,
 • od 1 lipca 2020 dla podmiotów zatrudniających co najmniej 20 osób,
 • od 1 stycznia 2021 dla pozostałych;

      wpłaty podstawowe:

 •  1,5% wynagrodzenia płacone przez pracodawcę,
 •  2% wynagrodzenia płacone przez pracownika;

       wpłaty dodatkowe:

 •  do 2,5% wynagrodzenia płacone przez pracodawcę,
 •  do 2% wynagrodzenia płacone przez pracownika

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 04.10.2018 o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. 2018 poz. 2215).

bbbbbbbbbbbb

3. Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: 142 950,00 zł brutto.

Podstawa prawna: Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2019 r. oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. 2018 poz. 1185).

 

4. Szkolenia okresowe BHP: nie wymaga się szkolenia okresowego BHP dla pracowników administracyjno - biurowych, gdy rodzaj działalności pracodawcy nie ma określonej wyższej niż 3 grupę ryzyka z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym, Art. 237³ §2 Kodeksu pracy (Dz.U. 2018 poz. 2244).

 

5. Wykonywanie szkoleń BHP przez pracodawcę.

Pracodawca posiadający ukończone szkolenie  niezbędne do wykonywania zadań służby  bhp, może sam wykonywać zadania tej służby, jeżeli:

 • zatrudnia do 10 pracowników

albo

 • zatrudnia do 50 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu  społecznym  z tytułu  wypadków  przy  pracy  i chorób zawodowych

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym, Art. 237¹¹ §3 Kodeksu pracy (Dz.U. 2018 poz. 2244).

bbbbvb

6. Zaliczka podatku dochodowego od osób fizycznych - 32%; zmiana momentu obliczania wyższej zaliczki.

Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 32% jest pobierana w miesiącu przekroczenia II progu podatkowego od nadwyżki, tj. 85 528 zł, a do tego limitu 18%

Wejście w życie tego przepisu zostało odroczone do 1 stycznia 2020 roku.

Podstawa prawna: Art. art. 1 pkt. 6a ustawy z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 2126).

 

7. Oświadczenie PIT-2 dotyczące ulgi podatkowej: zmiana momentu uwzględniania oświadczenia złożonego przez pracownika. Nie stosuje się ulgi podatkowej w wysokości 1/12 kwoty zmniejszającej podatek od miesiąca, w którym pracownik złożył oświadczenie.

Wejście w życie tego przepisu zostało odroczone do 1 stycznia 2020 roku.

Podstawa prawna: Art. 1 pkt. 6b ustawy z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 2126).

 

8. Oświadczenie o kosztach uzyskania przychodu: zmiana momentu uwzględniania oświadczenia złożonego przez pracownika. Nie stosuje się podwyższonych kosztów uzyskania przychodu, przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od miesiąca, w którym pracownik złożył oświadczenie o rezygnacji z ich stosowania.

Podstawa prawna: Art. 1 pkt. 6e ustawy z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 2126).

 

9. Termin złożenia PIT-11 i PIT-8C. Zmiana terminu wysłania deklaracji do urzędu skarbowego. Do Urzędu Skarbowego - do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym, do podatnika - do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.

Podstawa prawna: Art. 1 pkt. 14 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 2126).

 

10. Sposób wypłaty wynagrodzenia: od 1 stycznia 2019 roku zasadą jest, że wynagrodzenie wypłacane jest na konto bankowe. Jeśli wypłata ma być realizowana w formie gotówkowej (do rąk własnych) to tylko na wniosek pracownika złożony w formie pisemnej lub elektronicznej (Art. art. 86 §3 Kodeksu pracy).

 

11. Potwierdzenie przez pracodawcę dokumentów za zgodność z oryginałem: dotyczy dokumentów, które pracownik przekazuje do akt osobowych, tj. świadectwa pracy, dyplomy ukończenia szkoły oraz certyfikaty potwierdzające kwalifikacje zawodowe.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. 2018 poz. 2369).

 

12. Wybór sposobu prowadzenia akt osobowych oraz zmiana terminu ich przechowywania.

Najważniejsze zmiany:

a)   możliwość wyboru prowadzenia dokumentacji pracowniczej: papierowo lub elektronicznie dla pracowników zatrudnionych od dnia 01.01.2019 i w latach 1999-2018 pod warunkiem złożenia oświadczenia w ZUS w deklaracji miesięcznej (Art. 94 pkt. 9a Kodeksu pracy)   

b)   zmiana postaci dokumentacji pracowniczej z papierowej na elektroniczną (Art. 94⁸ Kodeksu pracy)

c)    okres przechowywania dokumentacji pracowniczej skrócony do 10 lat dla nowych pracowników (Art. 94 pkt. 9b, Art. 94⁵ Kodeksu pracy)

d)   świadectwo pracy zawiera informację o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej, możliwości jej odbioru i zniszczeniu w przypadku nieodebrania (Art. 94⁶ Kodeksu pracy)

e)    zniszczenie dokumentacji pracowniczej  w terminie 12 miesięcy po upływie okresu przeznaczonego na odbiór (Art. 94⁷ Kodeksu pracy)

f)    obowiązek wydania kopii całości lub części dokumentacji pracowniczej na wniosek pracownika (Art. 94¹² Kodeksu pracy).

 

13. Część D akt osobowych: dotyczy udzielonych kar porządkowych.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. 2018 poz. 2369).

 

Kontakt

POTRZEBUJESZ INFORMACJI O USŁUGACH? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Porozumiewamy się swobodnie językiem polskim oraz angielskim. 

Godziny otwarcia biura 8:00 - 18:00. 

sprawdź dojazd
QR Code
Adres

Informacja o usługach

Informacje o usługach