Minimalny podatek dochodowy od budynków komercyjnych – zmiana zakresu opodatkowania (CIT, PIT)

Przepisy zmieniają zakres opodatkowania tzw. minimalnym podatkiem od budynków komercyjnych.

Zmienione przepisy stanowią, że podatek dochodowy od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem, który:

  • stanowi własność albo współwłasność podatnika,
  • jest składnikiem majątku związanym z działalnością gospodarczą,
  • został oddany w całości albo w części do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze,
  • jest położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
    ‒ zwany „podatkiem od przychodów z budynków”, wynosi 0,035% podstawy opodatkowania za każdy miesiąc.

Podstawę opodatkowania stanowi suma przychodów odpowiadająca sumie wartości początkowych środków trwałych ustalanej na pierwszy dzień każdego miesiąca, wynikającej z prowadzonej ewidencji (w miesiącu, w którym środek trwały został wprowadzony do ewidencji – wartość początkowa ustalona na dzień wprowadzenia środka trwałego do ewidencji), pomniejszona o kwotę 10 000 000 zł .

Dotychczasowe przepisy obejmowały podatkiem minimalnym następujące typy nieruchomości:

  • centra handlowe, domy towarowe, samodzielne sklepy i butiki,
  • pozostałe budynki handlowo-usługowe i budynki biurowe, 

przy czym podstawę opodatkowania stanowiła nadwyżka wartości początkowej każdego z osobna budynku ponad 10 mln zł.

Zmienione przepisy oznaczają znaczące zwiększenie zakresu stosowania podatku minimalnego od budynków. Próg 10 mln zł będzie dotyczył bowiem nie poszczególnych budynków, a sumy ich wartości. Ponadto opodatkowane będą zasadniczo wszystkie wynajmowane innym podmiotom budynki, a nie jedynie enumeratywnie określone ich typy.

Przykład: Spółka X jest właścicielką dwóch biurowców o wartościach początkowych odpowiednio 5 mln zł i 7 mln zł. Biurowce są wynajmowane innej firmie. W związku z tym miesięczny podatek wyniesie 0,035% x (12 mln zł – 10 mln zł) = 700 zł.

Podatnicy są obowiązani za każdy miesiąc obliczać i wpłacać ten podatek na rachunek urzędu skarbowego w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który płacony jest podatek.

Kwotę obliczonego za dany miesiąc podatku podatnicy odliczają od zaliczki na podatek dochodowy obliczonej na zasadach ogólnych. W przypadku gdy podatnicy wpłacają zaliczki kwartalne, odliczeniu podlega podatek obliczony za miesiące przypadające na dany kwartał.

Podatnicy mogą nie wpłacać podatku, jeżeli jest on niższy od kwoty zaliczki na podatek bieżący za dany miesiąc.

Kwotę uiszczonego i nieodliczonego w roku podatkowym podatku, odlicza się od podatku dochodowego od osób prawnych obliczonego na zasadach ogólnych za rok podatkowy. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu rocznym CIT-8.

Kontakt

POTRZEBUJESZ INFORMACJI O USŁUGACH? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Porozumiewamy się swobodnie językiem polskim oraz angielskim. 

Godziny otwarcia biura 8:00 - 18:00. 

sprawdź dojazd
QR Code
Adres

Informacja o usługach

Informacje o usługach